Oddělení správy a evidence nemovitostí

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

4. patro, dveře č. 413, 415, 421, 434.

 

Oddělení vykonává:
- zajišťuje evidenci nemovitého a vybraného movitého majetku MČ P5
- provádí inventarizaci nemovitého a vybraného movitého majetku MČ P5
- zpracovává souhlasy se vstupem na pozemky MČ P5 k územnímu a stavebnímu řízení
- zajišťuje souhlas vlastníka pozemku pro vedení sítí na pozemcích MČ P5
- zajišťuje souhlas vlastníka pozemku formou smluvních vztahů s jeho užíváním na dobu kratší 30 dní,
- realizuje směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
- zpracovává žádosti o svěření a odejmutí majetku mezi MHMP a MČ P5
- zajišťuje stanoviska pro MHMP k záměrům využití pozemků na území MČ P5
- vyřizuje dožádání státních orgánů (MF ČR, KÚ, SPÚ, ÚZSVM) a soudů v souvislosti s restitucemi, opravami chyb v katastru nemovitostí a soudními řízeními,
- zajišťuje doklady o vlastnictví nemovitostí MČ v souladu se Statutem HMP
- zpracovává a eviduje příkazní smlouvy na podílové domy,
- kontroluje vyúčtování správy podílových domů,
- vede agendu odúmrtí