Oddělení správy a evidence nemovitostí

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

4. patro, dveře č. 421, 434, 415 a 3. patro, dveře č. 328

 

 

Oddělení vykonává:
- zajišťuje evidenci nemovitého majetku MČ P5
- provádí inventarizaci nemovitého majetku
- zpracovává souhlasy se vstupem na pozemky MČ P5 k územnímu a stavebnímu řízení
- zajišťuje souhlas vlastníka pozemku pro vedení sítí na pozemcích MČ P5
- zajišťuje souhlas vlastníka pozemku formou smluvních vztahů s jeho užíváním na dobu kratší 30 dní,
- realizuje směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
- zpracovává žádosti o svěření a odejmutí majetku mezi MHMP a MČ P5
- zajišťuje stanoviska pro MHMP k záměrům využití pozemků na území MČ P5
- vyřizuje dožádání státních orgánů (MF ČR, KÚ, SPÚ, ÚZSVM) a soudů v souvislosti s restitucemi, opravami chyb v katastru nemovitostí a soudními řízeními,
- zajišťuje doklady o vlastnictví a zápis vlastnictví nemovitostí MČ v souladu se Statutem
- koordinuje činnost správy podílových domů mezi spoluvlastníky, MČ a správními firmami,
- zpracovává a eviduje příkazní smlouvy na podílové domy,
- kontroluje vyúčtování správy podílových domů,
- vede agendu odúmrtí