Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)

Adresa: nám. 14.října 4, Praha 5

Úřední hodiny
(poslední klient bude odbaven 10 minut před koncem pracovní doby)

K návštěvě Živnostenského úřadu (Oddělení živnostenské registrace) můžete využít předchozí on-line objednávky v rezervačním systému. Klienti, kteří rezervaci využijí, budou přednostně odbaveni. Polední pauza 12:00 – 13:00 hod.

Upozorňujeme klienty, že jeden termín je určen pro podání jedné žádosti, vyřízení jednoho úkonu (jedné činnosti). Pro podání více žádostí si, prosím, rezervujte odpovídající počet termínů.

Oddělení živnostenské registrace vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č.455/1991 Sb.), v souladu se zákonem o živnostenských úřadech (zákon č.570/1991 Sb.). Činnosti vykonávané oddělením registrace jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice.

Konkrétního podnikatele (držitele živnostenského oprávnění) lze vyhledat online v Živnostenském rejstříku (www.rzp.cz).

Registrace fyzických osob a právnických osob:

– zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
– zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
– zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
– provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
– rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
–plní funkci centrálního registračního místa (CRM);

– přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);

– plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.