Oddělení registrace

Adresa: Nám. 14.října 4, Praha 5

Úřední dny:

Pondělí 8,00 - 13,00 hod.
Středa  12,00 - 17,00 hod.
(poslední klient bude odbaven 10 minut před koncem pracovní doby)

Oddělení registrace vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č.455/1991 Sb.) v souladu se zákonem o živnostenských úřadech (zákon č.570/1991 Sb.). Činnosti vykonávané oddělením registrace jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice.

Konkrétního podnikatele (držitele živnostenského oprávnění) lze vyhledat online v Živnostenském rejstříku (www.rzp.cz)

Činnosti:

Registrace fyzických osob a právnických osob

zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
plní funkci centrálního registračního místa (CRM)

přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);

plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.