Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly

Nám. 14. října č. 4; Praha 5; 15022

- podílí se na tvorbě rozpočtu
- připravuje materiály do RMČ a ZMČ
- připravuje zřizovací listiny, dodatky ke zřizovacím listinám, zřizovací listiny rad škol u všech příspěvkových organizací v resortu školství
- připravuje podklady v zařazení a změnách v zařazení do sítě škol
- podílí se na zabezpečení zápisu dětí do MŠ, ZŠ
- sleduje vytíženost kapacity MŠ, ZŠ, ŠJ a eviduje výjimky počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ
- zajišťuje spolupráci s ČŠI, MHMP, MŠMT
- mapuje a aktualizuje mimoškolní činnost na území MČ Praha 5
- kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
- v rámci své působnosti průběžně sleduje hospodaření příspěvkových organizací
- v rámci své působnosti připravuje plán kontrol