Oddělení metodiky rozpočtu a veřejnosprávní kontroly

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu –          Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat –          Úkon se vykonává vůči příspěvkovým organizacím (základní školy a mateřské školy), které MČ Praha 5 zřizuje.
Charakteristika úkonu

–          Pravidelné roční kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 a spadající pod Odbor školství a to na základě ustanovení zákona č. 320/2012 Sb., o finanční kontrole, a na základě Pověření starostky Městské části Praha 5 ke kontrole.

–          Kontrola účelného hospodaření s finančními prostředky vynaloženými na nákup DHM a DDHM, dodržování analytické evidence a hospodaření školní jídelny

Výsledek úkonu –          Výsledkem úkonu je Protokol o kontrole
Kdy věc řešit –          V průběhu roku podle schváleného plánu kontrol na daný rok
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

–          Směrnice o vnitřním kontrolním systému a řídící kontrole, část: Zadávání veřejných zakázek

–          Přehled o pohybu majetku

–          Inventarizace soupisy majetku za kontrolované období

–          Knihy přijatých a vydaných faktur

–          Spotřební koše

–          Výdejky, příjemky

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

–          Směrnice o vnitřním kontrolním systému a řídící kontrole, část: Zadávání veřejných zakázek

–          Přehled o pohybu majetku

–          Inventarizace soupisy majetku za kontrolované období

–          Knihy přijatých a vydaných faktur

–          Spotřební koše

–          Výdejky, příjemky

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky –          Na pracovišti ÚMČ Praha 5
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat –          Osobně na kontrolované příspěvkové organizaci
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky –          Žádný poplatek za úkon není účtován
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky –          Žádný poplatek za úkon není účtován
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu –          Není předmětem úkonu
Opravné prostředky –          Nejsou stanoveny
Časté dotazy –          Časté dotazy nejsou známy
Sankce –          Sankce není
Působnost –          Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast –          Finanční kontrola ve veřejné správě
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu –          1. 1. 2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému –          Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému deminimis

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě