Oddělení metodiky rozpočtu a veřejnosprávní kontroly

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu  – Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.
V jakém případě ve věci jednat  – Úkon se vykonává vůči příspěvkovým organizacím (základní školy a mateřské školy), které MČ Praha 5 zřizuje.
Charakteristika úkonu

 – Pravidelné roční kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 a spadající pod Odbor školství a to na základě ustanovení zákona č. 320/2012 Sb., o finanční kontrole, a na základě Pověření starosty Městské části Praha 5 ke kontrole.

– Kontrola účelného hospodaření s finančními prostředky vynaloženými na nákup DHM a DDHM, dodržování analytické evidence a hospodaření školní jídelny.

Výsledek úkonu   – Výsledkem úkonu je Protokol o kontrole.
Kdy věc řešit   – V průběhu roku podle schváleného plánu kontrol na daný rok.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému a řídící kontrole, část: Zadávání veřejných zakázek,

– Přehled o pohybu majetku,

– Inventarizace soupisy majetku za kontrolované období,

– Knihy přijatých a vydaných faktur,

– Spotřební koše,

– Výdejky, příjemky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému a řídící kontrole, část: Zadávání veřejných zakázek,

– Přehled o pohybu majetku,

– Inventarizace soupisy majetku za kontrolované období,

– Knihy přijatých a vydaných faktur,

– Spotřební koše,

– Výdejky, příjemky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  – Na pracovišti ÚMČ Praha 5
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat   – Osobně na kontrolované příspěvkové organizaci
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  – Žádný poplatek za úkon není účtován
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky – Žádný poplatek za úkon není účtován
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu   – Není předmětem úkonu
Opravné prostředky   – Nejsou stanoveny
Časté dotazy   – Časté dotazy nejsou známy
Sankce    – Sankce není
Působnost   – Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast   – Finanční kontrola ve veřejné správě
Klíčová slova   –
Počátek platnosti popisu úkonu   – 1. 1. 2021
Konec platnosti popisu úkonu   –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému   –

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě