Vedoucí

Ing. Klára Zubová

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000556
E-mail: klara.zubova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

Problematiku evropských fondů a dalších dotačních programů má ve své gesci Oddělení Evropských fondů a dotací, které je součástí Odboru ekonomického. Oddělení koordinuje zapojení městské části Praha 5 do schválených dotačních programů poskytovaných EU nebo třetími státy a podílí se na přípravě, zpracování projektových záměrů při využití prostředků EU a dalších dotačních fondů zahraniční pomoci. Zajišťuje součinnost oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů. Monitoruje připravované a otevřené výzvy v rámci dotačních programů a zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů.

Působnost Oddělení Evropských fondů a dotací je popsána v dokumentu Přehled projektů spolufinancovaných z dotací Evropské unie.

Ke stažení zde:

Přehled projektů spolufinancovaných z dotací Evropské unie (.pdf)

 

Pro bližší přehled o aktuálně zveřejněných výzvách a aktualitách souvisejících s monitoringem navštivte naší sekci „Aktuálně“.

Městská část Praha 5 usiluje o získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU fondů k zajištění spolufinancování investičních a neinvestičních projektů. Za tímto účelem oddělení EU fondů a dotací monitoruje aktuální i připravované výzvy relevantních operačních programů a informace o dotačních příležitostech předává příslušným správcům podkapitol rozpočtu k odbornému posouzení možného využití. Dotační příležitosti oddělení EU fondů a dotací zpracovává měsíčně ve svém dotačním zpravodaji „Monitoring dotačních příležitostí“.

 

Přehled otevřených výzev z evropských dotačních titulů (.pdf)
Monitoring dotačních příležitostí

 

Správci podkapitol rozpočtu po vyhodnocení monitoringu nebo na základě své vlastní iniciativy při hledání dodatečných prostředků pro spolufinancování svých projektů předají vedoucímu odboru ekonomického návrhy na zapojení městské části Praha 5 do vybraných výzev dotačních programů a to v souladu s postupy schválenými vnitřním předpisem ÚMČ Praha 5

„Směrnice číslo 4/2018 o hospodaření s finančními prostředky ÚMČ Praha 5“ (.pdf), čl. 40 a Dotace přijaté, odst. 3), prostřednictvím vyplněného formuláře

Podnět k realizaci projektu, příloha číslo 3) Směrnice.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě