Užitečné odkazy

je stránka MČ Praha 5 s přehledem smluvních závazků mezi MČ Praha 5 a soukromými subjekty v návaznosti na přijaté Zásady o spolupráci. Smlouvy a memoranda jsou řazeny chronologicky dle data jejich uzavření od nejstarších po nejnovější s odkazem na jejich úplné znění zveřejněné v registru smluv.

 

zajišťuje procesní činnosti pořizování územního plánu hlavního města Prahy a územně plánovacích dokumentací a podkladů. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj. Na stránkách odboru naleznete odkaz na aplikaci Geoportal Praha sloužící pro prohlížení map a získávání informací o území Prahy. Stránky Geoportalu nabízí více než třicet map Prahy od leteckých snímků z různých let, přes hlukovou mapu až po mapu nejfotografovanějších míst Prahy.

 

je webová aplikace, která podává informace o aktuálních dopravních opatřeních na komunikacích hl. m. Prahy (uzavírky, omezení dopravy v důsledku probíhajících oprav a rekonstrukcí komunikací či tramvajových tratí, rekonstrukcí inženýrských sítí, údržbou a čištěním tunelů atd).

 

je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a mimo jiné připravuje a zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty hl. m. Prahy.

 

jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí, které úzce souvisí se změnami ve městě.

 

je všeobecně závazný dokument, jehož pořizovatelem je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Stanovuje koncepci rozvoje města a jeho závazná část je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí.

 

V územním plánu je možné v určitých případech provést změny, které mění jeho závaznou část (např. změna způsobu či míry využití území, změna hranic ploch funkčního využití území). Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

 

V současné době na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vzniká nový územní plán hl. m. Prahy – tzv. Metropolitní plán.

 

je nové Centrum architektury a městského plánování zřízené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jeho hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Součástí CAMPu je informační centrum, výstavní sál s velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

IPR vytvořil také nový webový portál Praha zítra?, jenž prezentuje stavební projekty, které v budoucnosti vzniknou v Praze. Na webu naleznete celkem 184 projektů v různých fázích vývoje – od idejí, přes stavební záměry až po ty realizované. Jde o nové budovy, mosty, veřejná prostranství, ale třeba i celé čtvrti. Všechny projekty byly součástí tří výstav Praha zítra? v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

 

je projekt hlavního města Prahy, který dal vzniknout komplexnímu Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Jedná se o základní koncepční dokument hlavního města pro oblast dopravy a její infrastruktury, který řeší jak do budoucna zlepšit rozmáhající se městskou mobilitu. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje jejich provázanost. V zásobníku opatření je možné vyhledat informace o konkrétních návrzích pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy

 

je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí, jejímž posláním je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí (ISPOP)Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí (ISSaR). Dále provozují informační systémy EIA a SEA, které slouží k evidenci posuzovaných záměrů (EIA), koncepcí, zásad územního rozvoje a územních plánů obcí (SEA) z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví, a ke zveřejňování souvisejících dokumentů.

 

je dobrovolné sdružení odborníků, zabývající se problematikou tvorby a regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Poskytují nezávislou poradenskou a expertní činnost pro státní instituce.

 

je ústředním orgánem státní správy ČR ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a realitní činnosti a pohřebnictví.

 

je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Poskytuje odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které zřizovateli přísluší. Jedná se zejména o zabezpečení úkolů uložených stavebním zákonem, zabezpečení úkolů uložených usnesením vlády, metodickou pomoc zejména k čerpání dotací na územní plánování z národního programu, podporu územně plánovacích činností obcí, konzultační a rešeršní činnost, studijní, dokumentační, publikační a vydavatelskou činnost, tvorbu informačních systémů atd.

 

je státní institucí rezortu životního prostředí, která zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v ČR.

 

je aplikace, která poskytuje některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí. Dále poskytuje informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v ČR, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 

je vyhotovena v systému S-JTSK a v měřítku 1:1000. Obsahuje body polohového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem a body polohového bodového pole.

 

je státní příspěvková organizace, jejíž hlavní náplní je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě