Metropolitní plán

Metropolitní plán je nově připravovaným územním plánem hl. m. Prahy. Územní plán je závaznou územně plánovací dokumentací dle stavebního zákona, která se pořizuje pro celé území obce a která stanoví zejména základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Jeho pořizovatelem je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovatelem Institut plánování a rozvoje Prahy.

Postup pořizování včetně odkazů na příslušná oznámení a usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy naleznete na stránkách pořizovatele.

Další informace jsou zveřejněny na stránkách Metropolitního plánu.

Interaktivní aplikaci pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu (výkresová i textová část).

Harmonogram pořízení Metropolitního plánu

Připomínky MČ Praha 5 k návrhu Metropolitního plánu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě