Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

23/03/2020

Vážení občané,

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (dále jen oddělení), oznamuje, že na základě doporučeného stanoviska Ministerstva vnitra ČR  bude po dobu nouzového stavu pro prokazování totožnosti uplatňovat následující postup:

  • Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020 anebo teprve skončí, či nastane u nich změna údaje, který se povinně zapisuje do těchto dokladů, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady po dobu nouzového stavu.

  • Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

V případech, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů:

  1. aa) uplynutí doby v něm vyznačené
  2. ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
  3. ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  4. ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  5. ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti

nemá občan po dobu nouzového stavu dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů (ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto povinnost, ve stejné lhůtě, občan nemá po dobu nouzového stavu, i v těchto případech:
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po    nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména,   příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský   průkaz (nejpozději do 30 dnů).

  • Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f)

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

  • Neprojednání přestupků

Oddělení upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 3) této Informace a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření budou aplikována pouze po dobu trvání nouzového stavu.

V případech, kdy bude zjištěna výše nesplněná povinnost, která nastala před 1. březnem 2020, bude oddělení každý případ posuzovat individuálně s maximální shovívavostí.

 

Další informace ohledně fungovaní oddělení  a vyřizování záležitostí na úseku občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel získáte přímo na stránkách oddělení https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu/ 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě