Programová dotace 2019

Městská část Praha 5 podporuje organizátory akcí a projektů formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) Programových žádostí o poskytnutí dotace.

 

Zastupitelstvo městské části Praha 5 vyhlásilo pro rok 2019 následující dotační programy:

(Níže uvedené dotační programy byly schvalovány na zasedání zastupitelstva dne 29.1.2019 a budou zveřejněny pod níže uvedenými odkazy a na elektronické úřední desce po vyhotovení zápisu ze zmíněného zasedání)

 1. Dotační programy na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 
 2. Dotační program na podporu sportu na území MČ Praha 5
 3. Dotační program na podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5
 4. Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5
 5. Dotační program na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti
 6. Dotační programy na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5
 7. Dotační program v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky
 8. Dotační program na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5
 9. Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5
 10. Dotační program v environmentální oblasti na území MČ Praha 5

  

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 5. 3. 2019 – 6. 5. 2019

 

Programová žádost o poskytnutí dotace (dále jen Programová žádost) se podává na předepsaném formuláři- Programová žádost o dotaci městské části Praha 5 – na rok 2019 v jednom vyhotovení společně se všemi přílohami ve stanoveném termínu. Žádost můžete podat následujícími způsoby:

 

 1. osobně v podatelně úřadu nebo prostřednictvím držitele poštovní licence tak, aby byla doručena nejpozději poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného Programu, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 2. elektronicky prostřednictvím dodání do datové schránky úřadu (ID yctbyzq) tak, aby byla dodána nejpozději poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného Programu, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 3. elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny úřadu (podatelna@praha5.cz) tak, aby byla dodána nejpozději poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného Programu, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele. Informace o vlastnostech zaručeného elektronického podpisu naleznete ZDE.

 

Formuláře ke stažení naleznete pod odkazy jednotlivých programů.

 

Podrobnější informace k programové dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v Čl. 2, Čl. 4 a Čl. 6 až 10.

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 5 a na internetových stránkách MČ Praha 5 pod odkazy na jednotlivé programy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě