Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2007 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Úřad městské části Praha 5 podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:
a)      Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Úřad městské části Praha 5 obdržel v roce 2007 pouze 14 žádostí o informace, které byly zodpovězeny následujícími odbory:
Odbor obchodních aktivit                                                  10 žádostí
Odbor občansko-správní                                                   3 žádosti
Odbor školství a kultury                                                      1 žádost
 
Ostatní odbory Úřadu městské části Praha 5 neposkytovaly písemně informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
b)      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
V současnosti není veden žádný soudní spor.
d)      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e)      Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Nebyla podána žádná stížnost dle ustanovení § 16a) zákona.
 
 
f)       Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Počet písemných žádostí o informace každoročně klesá (např. v roce 2000 bylo podáno 66 žádostí, v roce 2001 bylo podáno 45 žádostí, v roce 2004 bylo podáno 15 žádostí). Hlavním důvodem je, že občané mají možnost získat potřebné informace rychlejší a jednodušší cestou. Častým zdrojem informací je webová stránka Městské části Praha 5 – www.praha5.cz . Zde lze nalézt odpovědi na většinu dotazů, případně kontakt na odbor (zaměstnance), který dotaz zodpoví. Informace poskytují nejen jednotlivé odbory, ale také informační středisko, ve kterém mohou občané požadované údaje získat. Dalším zdrojem informací je i časopis Pražská pětka, dodávaný zdarma do poštovních schránek obyvatel Městské části Praha 5.
Úřad městské části Praha 5 neposkytuje informace pouze podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon – vše ve znění pozdějších předpisů). Poskytované informace podle zvláštních zákonů se v této zprávě nepodchycují.
V Praze dne 12. února 2008
Ing. Karel Čuda
Tajemník Úřadu městské části Praha 5

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě