Odbor vnějších vztahů a komunikace

Položka Popis položky
Název úkonu

 Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

 Dary MČ Praha 5 –  odkaz na webové stránky MČ Praha 5

 Seznam památek, pamětních desek a plastik 

 odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Kronika obce –  odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Galerie Portheimka – odkaz na webové stránky

Čestní občané – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Partnerská města: odkaz na webové stránky

Informace pro podnikatele – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

V jakém případě ve věci jednat

Oddělení kultury, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Žádosti o dotaci a dary

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Žádosti o dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Oddělení PR, tiskové a protokolu

PR – Facebook, Instagram

Charakteristika  úkonu
  1. Pracoviště PR, tiskové a protokolu je zabezpečení řízení externí a interní komunikace MČ Praha 5. Odbor vnějších vztahů a komunikace je kontaktním místem MČ Praha 5 pro pracovníky sdělovacích
    prostředků. Poskytuje aktuální sdělení z oblasti působnosti MČ Praha 5.

PR – Facebook – odkaz na FCB, Instagram – odkaz na Instagram,

Twitter – odkaz na Twitter

 

  1. Oddělení kultury, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání –Ve spolupráci s jednotlivými odbory úřadu se podílí na přípravě a realizaci akcí prezentujících MČ Praha 5. Připravuje koncepci, strategii a realizaci projektů v oblasti kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání včetně dotačních programů.

Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání:

Proces dotací

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Žádosti o dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha

 

V jakém případě ve věci jednat v jakém případě žádat o dotaci odkaz na žádost
Výsledek úkonu Přidělení dotaci
Kdy věc řešit V případě žádosti
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 Veškeré informace o dotacích a darech naleznete na:

Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

 Vyplněním formuláře a zasláním z datové schránky subjektu do datové schránky úřadu datová schránka MČ Praha 5

Městská část Praha 5 podporuje organizátory akcí a projektů formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) Programových žádostí o poskytnutí dotace. Žádosti se podávají pouze prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys. Na přidělení dotace není právní nárok. Rozpočty jednotlivých dotačních programů se mohou měnit v závislosti na schválení rozpočtu pro příslušný rok.

Rada městské části Praha 5 pravidelně každým rokem vyhlašuje dotační programy

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

(Níže uvedené dotační programy jsou schvalovány na zasedání rady MČ Praha 5 a jsou zveřejnovány pod níže uvedenými odkazy, na elektronické úřední desce v dotačním portále Grantys).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–        Osobní návštěvou na Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání,

–        Vyplněním formuláře a doručením na podatelnu městské části

–        Vyplněním formuláře a zaslání poštou

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

 

Není zpoplatněno

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

 

Není zpoplatněno

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí (na dotaci není ze zákona nárok)
Časté dotazy otevřená radnice, dary, dotace, komunikace
Sankce
Působnost samostatná působnost
Oblast
Klíčová slova

Kultura, památková péče, sport, podpora podnikání, zahraniční vztahy

Komunikace

Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému smlouva zveřejněná v Registru smluv a dotační smlouva zveřejněná v registru podpor malého rozsahu (DeMinimis)

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě