Odbor vnějších vztahů a komunikace

Položka Popis položky
Název úkonu

1.     Pracoviště PR a tiskové

2.     Oddělení kultury, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání

V jakém případě ve věci jednat

Ad 2)

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Žádosti o dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Název úkonu

Ad 2)

1.     zajišťuje propagaci významných reprezentativních akcí MČ

2.     zajišťuje podporu a rozvoj sportovních a kulturních aktivit/subjektů/institucí na území MČ,

3.      spolupodílí se s ostatními odbory ÚMČ na organizaci zahraničních kulturních, sportovních a obdobných akcí,

4.       zpracovává žádosti o záštitu MČ při konání sportovních a kulturních akcí, finanční podporu v rámci dotačních programů v oblasti sportu a kultury, finanční podporu v rámci spolupořadatelství MČ při pořádání akcí v oblasti sportu a kultury,

5.     5. kontroluje čerpání finanční podpory: poskytnuté v rámci dotačních programů v oblasti sportu, kultury a památkové péče, poskytnuté v rámci spolupořadatelství MČ při pořádání akcí v oblasti sportu a kultury, poskytnuté formou daru na provoz kulturních institucí či obnovu a údržbu památek na území MČ nebo na zajištění sportovních a kulturních akcí na území MČ,

6.      zajišťuje správu veřejných plastik a pamětních desek svěřených HMP do péče MČ, vedení kroniky MČ dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, provoz Galerie D, zajišťuje udělování čestných občanství,

7.      podílí se na programech a akcích, jejichž cílem je propagace historického dědictví,

8.     spolupracuje s neziskovými organizacemi a školami na propagaci nehmotného kulturního dědictví se vztahem k MČ (významné příběhy pamětníků, události se vztahem k Praze 5),

9.     monitoruje technický, historický stav a navrhuje řešení (opravy, údržby, atd.) pro kulturní památky v majetku MČ a jeho organizací,

10.   monitoruje technický, historický stav a navrhuje řešení (opravy, údržby) pro pomníky, sochy a další prvky veřejného prostoru, které jsou v majetku MČ,

11.   organizačně zajišťuje, připravuje projekty spadající do oblasti zahraniční spolupráce a návštěvy zahraničních delegací,

12.   zpracovává přehledy podnikatelských subjektů, působících v MČ a jejich průběžnou aktualizaci,

13.   organizačně zaštiťuje pořádání a vyhlášení anket,

14.   připravuje zadávání studií a strategických materiálů v oblasti podpory podnikání na území MČ Praha 5,

15.   podporuje CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) aktivity podniků působících v lokalitě.

V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu

4.1 Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

      Dary MČ Praha 5 –  odkaz na webové stránky MČ Praha 5

6.1 Seznam památek,

       pamětních desek a plastik – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Kronika obce –  odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Galerie D – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Čestní občané – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

11.1 Partnerská města naleznete na homepage MČ Praha 5 úplně vespod

         s jednotlivými partnery a prokliky na ně

12. 1 Informace pro podnikatele – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

4. 1 veškeré informace o dotacích a darech naleznete na:

Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky 4. 1 Vyplněním formuláře a zasláním z datové schránky subjektu do datové schránky úřadu datová schránka MČ Praha 5
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–        Osobní návštěvou na Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání,

–        Vyplněním formuláře a doručením na podatelnu městské části

–        Vyplněním formuláře a zaslání poštou

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

 

Není zpoplatněno

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

 

Není zpoplatněno

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky 4. 1 odvolání proti rozhodnutí (na dotaci není ze zákona nárok)
Časté dotazy
Sankce
Působnost samospráva
Oblast
Klíčová slova Kultura, památková péče, sport, podpora podnikání, zahraniční vztahy
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 4. 1 smlouva zveřejněná v Registru smluv a dotační smlouva zveřejněná v registru podpor malého rozsahu (DeMinimis)

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě