Dotace v sociální oblasti

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Dotace v sociální oblasti [1]

https://www.praha5.cz/dotace/

·         Programová dotace

·         Individuální dotace

 

V jakém případě ve věci jednat Finanční podpora činnosti právnických a fyzických osob (s přiděleným IČO) z rozpočtu MČ Praha 5, které nabízejí sociální služby a aktivity v sociální oblasti pro občany z MČ Praha 5.
Charakteristika úkonu

·         podpora sociálních služeb

·         podpora volnočasových aktivit v soc. oblasti

·         protidrogová prevence

Výsledek úkonu Podpora občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti
Kdy věc řešit Vyhlášení dotačního řízení pro daný rok
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost s přílohami

·         https://www.praha5.cz/dotace/

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost s přílohami

·         https://www.praha5.cz/dotace/

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Prostřednictvím systému Grantys

Žádost s přílohami

https://www.praha5.grantys.cz/register

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Prostřednictvím systému Grantys

https://www.praha5.grantys.cz/register

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

·         RMČ předloží návrh na přidělení Programových dotací ZMČ ke konečnému schválení v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí

·         O poskytnutí individuální dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí rozhoduje RMČ. Přesahuje-li požadovaná individuální dotace částku 50 000 Kč, rozhoduje o poskytnutí dotace ZMČ; v takovém případě RMČ předloží ZMČ ke konečnému schválení již RMČ schválený návrh na poskytnutí dotace a její výši a návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí

https://www.praha5.cz/app/uploads/2021/10/Sm%C4%9Brnice-2017_5-pravidla-pro-poskytov%C3%A1n%C3%AD-dotac%C3%AD-dar%C5%AF-a-spolupo%C5%99adatels….pdf

 

Opravné prostředky

na poskytnutí dotace a její výši není právní nárok

https://www.praha5.cz/app/uploads/2021/10/Sm%C4%9Brnice-2017_5-pravidla-pro-poskytov%C3%A1n%C3%AD-dotac%C3%AD-dar%C5%AF-a-spolupo%C5%99adatels….pdf

 

Časté dotazy
Sankce V případě nedoložení vyúčtování dotací z předešlého období nejsou žádosti posuzovány
Působnost samospráva
Oblast Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje v souladu s § 10a a násl. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova Dotační řízení, Dotace, Individuální dotace, Programová dotace
Počátek platnosti popisu úkonu Po schválení rozpočtu MČ Praha 5
Konec platnosti popisu úkonu Závěrečná zpráva, vč. vyúčtování
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

·         Registr smluv

·         Registr de minimis

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě