Realizace činností kurately pro dospělé, poradce pro cizince a národnostní menšiny

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Realizace činností kurately pro dospělé, poradce pro cizince a národnostní menšiny
V jakém případě ve věci jednat

Občan je v nepříznivé sociální situaci, popřípadě je ohrožen soc. vyloučením

https://www.praha5.cz/sekce/odd-socialnich-kuratoru-poradce-pro-cizince-a-narodnostni-mensiny/

Zprostředkování informací o sociálních službách pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé soc. situaci – pomoc s kontaktováním poskytovatelů soc. služeb, poradenství k soc. dávkám

Charakteristika úkonu

Poskytování sociálního poradenství pro tyto skupiny občanů: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení/zaměstnání, nezaměstnaní, osoby ohrožené nízkými příjmy, osoby závislé na návykových látkách, cizinci a národnostní menšiny, osoby ohrožené domácím násilím, oběti obchodu s lidmi, osoby ohrožené trestnou činností jiné osoby, osoby které jsou ve výkonu trestu/po propuštění, spolupráce s Vězeňskou službou ČR

Poskytování základního a odborného soc. poradenství. Depistáže ve věznicích a v terénu (osoby bez přístřeší, ubytovny, vyloučené lokality), tj. vyhledávání klientů a individuální práce s nimi. Sociální šetření.

Výsledek úkonu Pomoc s řešením nepříznivé sociální situace a sociální začlenění občanů
Kdy věc řešit Když je osoba cílovou skupinou, tzn. Výše uvedení a má trvalé bydliště na MČ Praha 5
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Popis nepříznivé sociální situace
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Popis nepříznivé sociální situace
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Bez omezení způsobu adresovat na ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není předmětem úkonu
Opravné prostředky stížnost
Časté dotazy https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/casto-kladene-otazky-odbor-socialni -problematiky/
Sankce
Působnost Výkon státní správy v přenesené působnosti
Oblast

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence
zákon č, 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů zákon č. 350/2005 Sb., o azylu

Klíčová slova Sociální dávky, sociální poradenství, sociální vyloučení, sociální služby, osoby ohrožené trestnou činností, osoby ve výkonu trestu a po propuštění, osoby bez přístřeší, cizinci, národnostní menšiny
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2007
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v jednotném informačním systému práce a soc. věcí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě