Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

https://www.praha5.cz/dokumenty-oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

 

V jakém případě ve věci jednat Jedná se jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče. Žádost podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ Praha 5) žadatel, který je občanem ČR (trvalé bydliště na Praze 5) nebo cizincem, a kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie) nebo který má na území ČR povolen trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravující pobyt cizinců na území ČR přechodně pobývá na území ČR nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.
Charakteristika úkonu

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče je dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

– vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny

-přijímá žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

– posuzuje obdrženou žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

-vede spisovou dokumentaci žadatelů

Výsledek úkonu Postoupení kopie žádosti + spisové dokumentace žadatelů neprodleně krajskému úřadu (v Praze Magistrátu hl. města Prahy)
Kdy věc řešit Podáním žádosti fyzickou osobou na úřadu obce s rozšířenou působností – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Elektronicky, žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu spolu s dotazníkem žadatele, s kopií o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na zemí ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu, s kopií zprávy o zdravotním stavu žadatele, dále doložení průkazkové fotografie, neformálních fotografií, údajů o ekonomických a sociálních poměrech, a další dokumenty k osobě žadatele jako je rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Osobně, žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu spolu s dotazníkem žadatele, s kopií o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na zemí ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu, s kopií zprávy o zdravotním stavu žadatele, dále doložení průkazkové fotografie, neformálních fotografií, údajů o ekonomických a sociálních poměrech, a další dokumenty k osobě žadatele jako je rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Elektronicky lze podat žádost, následný proces vyžaduje osobní setkání
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobně na úřadu obce s rozšířenou působností – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy Dotazy na problematiku osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Kdo se může stát žadatelem? Co obnáší žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu? Dotazy na přípravu žadatelů a psychologického posouzení.
Sankce
Působnost zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Oblast zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče, osvojení – osvojitel, pěstounská péče – pěstoun, pěstoun na přechodnou dobu
Počátek platnosti popisu úkonu

Den podání žádosti u úřadu obce s rozšířenou působností

(ÚMČ Praha 5)

Konec platnosti popisu úkonu Postoupení kopie žádosti + spisové dokumentace žadatelů neprodleně krajskému úřadu (v Praze Magistrátu hl. města Prahy)
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě