Úsek sociálně právní ochrany dětí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Úsek sociálně právní ochrany dětí
V jakém případě ve věci jednat

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Sociální pracovník ÚMČ Praha 5

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

Charakteristika úkonu

Sociální pracovník:

–          řeší narušení vzájemných vztahů v rodině, pomoc při úpravě styku na dobu před rozvodem a po něm, při stanovení výživného

–          vstupuje do jednání jako kolizní opatrovník v případě střetu zájmů rodiče a dítěte nebo v případě úmrtí obou rodičů do doby, než rozhodne soud

–          podává soudu návrhy pro náhradní rodinnou péči

–          sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů

–          věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní

–          poskytuje rodičům poradenskou činnost

–          provádí zákonem stanovený dohled nad nezletilými a sleduje jeho účinnost

–          účastní se soudních jednání jako kolizní opatrovník

–          navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovských práv, zrušení ústavní výchovy a výchovná opatření uložená soudem

–          spolupracuje se soudním vykonavatelem při výkonu rozhodnutí

–          řeší problematiku dítěte zneužívaného, zanedbaného a týraného

–          podává podnět na trestní stíhání v zájmu dítěte při podezření spáchání trestného činu proti dítěti

–          zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení

–          podává návrhy ve věcech určení rodičovství k nezletilému dítěti

–          vykonává úkony spojené s funkcí poručníka nebo majetkového opatrovníka

–          spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova, sleduje zde vývoj dětí a jejich návrat do rodiny

–          pomáhá sociálně slabým rodinám se žádostmi o magistrátní a sociální byty

https://www.praha5.cz/zadost-o-pronajem-obecniho-bytu-ze-socialnich-duvodu/

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/formulare/index.html

–          navazuje sociálně slabé rodiny na potravinovou pomoc

https://stodulky.charita.cz/

–          zjišťuje názor dítěte pro vyhodnocení situace dítěte a rodiny

–          doporučuje rodinám uzavřít dohodu ohledně nezletilých dětí pomocí mediace

–          doporučuje rodinám rodinnou terapii ohledně jejich aktuálních problémů

–          spolupracuje s nadacemi

–          doporučuje spolupráci s odbornými zařízeními a zprostředkovává odbornou pomoc

Výsledek úkonu Přijetí opatření dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a souvisejících předpisů, směřujících k ochraně zájmů a blaha dítěte, ochraně rodičovství a rodiny a vzájemné práva rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
Kdy věc řešit Nastane – li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte. Podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Elektronická forma podání může být realizována prostřednictvím datové schránky ÚMČ Praha 5. Pokud však subjekt učiní oznámení, směřující k zahájení činnosti sociálního pracovníka, elektronicky např. e-mailem, tak je dále třeba respektovat ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a toto podání opatřit do 5 dnů vlastnoručním podpisem.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Při osobním kontaktu se pak subjekt prokazuje na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podáním do datové schránky nebo zasláním e-mailu na podatelnu ÚMČ Praha 5. Zde opět platí, že je pak třeba respektovat ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a toto podání opatřit do 5 dnů vlastnoručním podpisem. E-mailová adresy na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na:

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nejdříve je třeba kontaktovat sociálního pracovníka, a to buď osobně, nebo telefonicky. Na základě prvotní domluvy v případě telefonického kontaktování je třeba následného osobního kontaktu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Není stanovena
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

Není stanovena

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Není stanovena

Opravné prostředky Týkají se pouze správního řízení
Časté dotazy
Sankce
Působnost Problematiku sociálně právní ochrany dítěte upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Oblast
Klíčová slova Úsek sociálně právní ochrany dětí
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě