Krizové situace (děti, mládež), sociální prevence v rámci dětí a mládeže

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Krizové situace (děti, mládež), sociální prevence v rámci dětí a mládeže
V jakém případě ve věci jednat

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Kurátor pro mládež ÚMČ Praha 5

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

 

Charakteristika úkonu

Kurátor pro mládež se na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaměřuje zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Péče o děti vyžadující zvláštní pozornost spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátor pro mládež zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí, zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Kurátor pro mládež působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti, usměrňuje péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami, pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování.

Kurátor pro mládež je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu, volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení, řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.

Kurátor pro mládež se účastní trestního řízení vedeného proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení a na prodloužení ochranné výchovy. Může podat odvolání proti rozhodnutí o přestupku, kterého se dopustil mladistvý, a návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.
Kurátor pro mládež spolupracuje s věznicemi a v některých případech též se státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí.

Kurátor pro mládež se na žádost vyjadřuje podle zvláštního právního předpisu k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená žena ve věznici pečovala, a  k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte.

Výsledek úkonu Přijetí opatření dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a souvisejících předpisů, směřujících k ochraně zájmů a blaha dítěte, ochraně rodičovství a rodiny a vzájemné práva rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
Kdy věc řešit Nastane – li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte. Podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Elektronická forma podání může být realizována prostřednictvím datové schránky ÚMČ Praha 5. Pokud však subjekt učiní oznámení, směřující k zahájení činnosti kurátora pro mládež, elektronicky např. e-mailem, tak je dále třeba respektovat ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a toto podání opatřit do 5 dnů vlastnoručním podpisem.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Při osobním kontaktu se pak subjekt prokazuje na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podáním do datové schránky nebo zasláním e-mailu na podatelnu ÚMČ Praha 5. Zde opět platí, že je pak třeba respektovat ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a toto podání opatřit do 5 dnů vlastnoručním podpisem.                   E-mailová adresy na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na:

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nejdříve je třeba kontaktovat kurátora pro mládež, a to buď osobně, nebo telefonicky. Na základě prvotní domluvy v případě telefonického kontaktování je třeba následného osobního kontaktu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Není stanovena
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Není stanovena
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není stanovena
Opravné prostředky Týkají se pouze správního řízení
Časté dotazy
Sankce
Působnost Problematiku sociálně právní ochrany dítěte upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Oblast
Klíčová slova Sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě