Oddělení osobních dokladů – OBČANSKÉ PRŮKAZY

Osnova Popis agendy
Název úkonu

OBČANSKÝ PRŮKAZ (OP)

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)  https://www.praha5.cz/zivotni-situace/obcanske-prukazy/  https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/odbor-osobnich-dokladu-evidence-obyvatel-a-voleb/

V jakém případě ve věci jednat

Povinnost občan ČR s trvalým pobytem na území ČR po dovršení 15 let s dobou platnosti na 10 let,

občan mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let na základě žádosti zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,

za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Charakteristika úkonu

1. Žádost o občanský průkaz občana s trvalým pobytem na území ČR s povinností požádat do 30 dnů po dosažení věku 15 let,

2. Žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů ke své osobě (AISOP)

Výsledek úkonu

ad1. plastová kartička občanský průkaz sloužící k prokazování totožnosti občana, k cestování do zahraničí v rámci EU

ad2. sdělení údajů z AISOP ke své osobě

Kdy věc řešit

ad1.  do 30 dnů po dovršení 15 let viz sankce

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

v případě potřeby cestování v rámci EU,

povinnost žádat ve stanovené lhůtě např. po nabytí státního občanství ČR, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP, provedení změny údajů zapisovaných v OP, po změně trvalého pobytu viz sankce https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

ad2. v případě potřeby získat údaje

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

ad1. elektronicky nelze

ad2. žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ad1. elektronicky nelze

ad2. žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D , na kterékoliv obci s rozšířenou působnosti (ORP), na Ministerstvo vnitra ČR, uhrazením správního poplatku.

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

 

Osobně, na kterékoliv ORP, Ministerstvu vnitra ČR, po uhrazení předepsaného správního poplatku.

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Poplatky a termíny

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poplatky a termíny

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

Opravné prostředky Odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.
Časté dotazy

Jak si zařídím nový OP a kde? Co musím předložit? Kolik zaplatím? Musím se k vyřízení dostavit osobně?

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Sankce

Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech

https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=269%2F2021

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast

Upravuje zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=269%2F2021

Vyhláška 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.

Klíčová slova

občanský průkaz, osobní doklady

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Počátek platnosti popisu 2.8.2021 Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=269%2F2021
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Údaje stanovené zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, údaje stanovené zákonem č. č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě