Oddělení osobních dokladů – CESTOVNÍ PASY

položka Popis agendy
Název úkonu

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ (CP)

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/cestovani-do-zahranici-cestovni-pas/

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/odbor-osobnich-dokladu-evidence-obyvatel-a-voleb/

V jakém případě ve věci jednat Občan ČR starší 18 let, občan ČR 15-18 let (pokud žádost podává sám) musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadatel musí být vždy přítomen (pořízení fotografie, otisky prstů u občana staršího 12 let).
Charakteristika úkonu

1. Žádost o cestovní pas občana ČR

2. Výdej údajů z evidence cestovních dokladů (AISCD)

Výsledek úkonu

ad1.

cestovní pas sloužící k cestování do zahraničí, k prokazování totožnosti

ad2.

poskytnutí údajů z AISCD ke své osobě

Kdy věc řešit

ad1.

v případě potřeby cestování do zahraničí

ad2.

v případě potřeby získat potřebné údaje z AISCD

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

ad1.

o cestovní pas nelze žádat datovou schránkou, ani elektronicky

ad2.

žádost o výdej údajů z AISCD je možné na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

a zaslat prostřednictví datové schránky nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

ad1.

osobně, doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

ad2.

– osobně, doklad totožnosti

– písemně, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ad2.

na kteroukoliv obec s rozšířenou působnosti (ORP), na Ministerstvo vnitra ČR, uhrazením správního poplatku

datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat elektronicky na kterékoliv ORP, Ministerstvu vnitra ČR, osobně, po uhrazení správního poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky ad2.  50,-Kč
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

ad1.

Poplatky a termíny

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Opravné prostředky

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věci odepření vydání cestovního dokladu lze podat odvolání a taktéž proti rozhodnutí o přestupku na úseku cestovních dokladů

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Časté dotazy

Jak si zařídím CP a kde? Co musím předložit? Kolik zaplatím? Musím se k vyřízení dostavit osobně?

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Sankce stanoví zákon č. 329/1999 Sb., (o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 329/1999 Sb., (o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška 281/2021 Sb. Ministerstva vnitra k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, Sdělení 288/2016 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, Vyhláška 28/2016 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu, Vyhláška 415/2006 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášek č. 75/2009 Sb., č. 83/2011 Sb. a č. 206/2014 Sb.
Klíčová slova

cestovní pas, osobní doklady –

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Počátek platnosti popisu

21.8.2021

329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech (zakonyprolidi.cz)

Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Údaje stanovené zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, údaje stanovené zákonem č. 329/1999 Sb.,

(o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě