Oddělení evidence obyvatel a voleb – EVIDENCE OBYVATEL

položka Popis agendy
Název úkonu

EVIDENCE OBYVATEL (EO)

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

Formuláře ke stažení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/evidence-obyvatel/   https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/odbor-osobnich-dokladu-evidence-obyvatel-a-voleb/

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zruseni-trvaleho-pobytu/

V jakém případě ve věci jednat občan České republiky (ČR) při změně místa trvalého pobytu, v případě potřeby získat údaje z informačního systému evidence obyvatel (AISEO) ke své osobě nebo osobě blízké, nahlášení adresy pro doručování, žádosti o zprostředkování kontaktu, žádosti vlastníka objektu o výpis hlášených občanů, ukončení TP na území ČR, podání návrhu na zrušení trvalého pobytu občanovi
Charakteristika úkonu

1. změna údaje o místu trvalého pobytu (TP),

2. poskytnutí údajů z AISEO

Výsledek úkonu

ad1. změna údaje o místu TP,

ad2. sdělení o poskytnutí údajů z AISEO

Kdy věc řešit při přestěhování do nového místa bydliště, v případě potřeby získat údaje z AISEO, zavedení doručovací adresy do AISEO pro orgány veřejné moci, dohledat hledanou osobu – žádost o zprostředkování, získat seznam počtu hlášených občanů v objektu vlastníka, ukončení TP na území ČR – dlouhodobý pobyt v zahraničí
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

ad1. nelze provést datovou schránkou, elektronicky,

ad2. datovou schránkou prostřednictvím formuláře:

Formuláře ke stažení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

elektronicky musí být žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky osobně, doklad totožnosti, vyplnit formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit doklad o užívání objektu (např. nájemní smlouva), vyplnit Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel viz Formuláře ke stažení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) , uhradit správní poplatek
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ad1. elektronicky nelze

ad2. na ohlašovnu, na obec s rozšířenou působnosti (ORP), na krajský úřad, na Ministerstvo vnitra ČR, uhrazením správního poplatku.

datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem Formuláře ke stažení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat ad1. osobně na příslušné ohlašovně podle nového místa trvalého pobytu, vyplněním formuláře, uhrazením správního poplatku. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky podle druhu žádosti – 50,-Kč, 100,-Kč, 500,-Kč
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky podle druhu žádosti – 50,-Kč, 100,-Kč, 500,-Kč
Opravné prostředky Odvolání lze podat: proti rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz), proti rozhodnutí o přestupku na úseku evidence obyvatel a proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu.
Časté dotazy

Jak si zařídím změnu TP a kde? Co musím předložit? Kolik zaplatím? Musím se k vyřízení dostavit osobně? Formuláře ke stažení – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

Sankce stanoví zákon č. 133/2000 Sb., (o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 133/2000 Sb., (o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Klíčová slova

trvalý pobyt, návrh na zrušení TP, doručovací adresa, ukončení trvalého pobytu na území ČR, zprostředkování kontaktu

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

Počátek platnosti popisu

2.8.2021

133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel (zakonyprolidi.cz)

Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Údaje stanovené zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, údaje stanovené zákonem č. 133/2000 Sb., (o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě