Zvláštní matrika

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zvláštní matrika
V jakém případě ve věci jednat Narození, uzavření manželství, úmrtí, uzavření registrovaného partnerství státních občanů ČR v cizině
Charakteristika úkonu Zápis do zvláštní matriky a vydání českého matričního dokladu – zapisuje ÚMČ Brno-střed
Výsledek úkonu Na základě zápisu do zvláštní matriky je vydán český matriční doklad.
Kdy věc řešit
 • O zápis do zvláštní matriky se žádá v případě:
  narození státního občana ČR v cizině
  uzavření manželství státního občana ČR v cizině nebo uzavření registrovaného partnerství občana ČR v cizině
  úmrtí státního občana ČR v cizině
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:

– zastupitelského úřadu ČR, nebo
– kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
– krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
– zvláštní matriky v Brně.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

– cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo uzavření registrovaného partnerství občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;

– doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku); u narozených dětí, které nikdy neměly trvalý pobyt na území ČR, vydá osvědčení o státním občanství ÚMČ Praha 1

– další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady – například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez správního poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Vyřizuje ÚMČ Brno-střed
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zvlastni-matrika-narozeni-uzavreni-manzelstvi-a-umrti-statnich-obcanu-ceske-republiky-v-cizine/
Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
 2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
 3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
 4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
 5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova narození, manželství, úmrtí a partnerství v cizině
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě