Změna jména a příjmení

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Změna jména a příjmení
V jakém případě ve věci jednat V případě, že si přejete změnit jméno nebo příjmení
Charakteristika úkonu Změna jména nebo příjmení ve správním řízení
Výsledek úkonu Vydání rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
Kdy věc řešit Pokud si občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem přeje změnit jméno nebo příjmení
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatele,
• rodné číslo,
• místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,
• jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
• údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
• odůvodnění.

K žádosti musí být přiložen:
• rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
• jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
• jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
• doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
• doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
• průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
• jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (= nahrazující souhlas s podáním žádosti, druhý rodič bude stále účastníkem správního řízení).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze řešit elektronicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:
• při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
• při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,
• při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5, Odboru matrik a státního občanství.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zmena-jmena-a-prijmeni/
Sankce

Přestupku se dopustíte pokud:

·         úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Za přestupek vám může matriční úřad uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Klíčová slova Změna jména nebo příjmení
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě