Změna jména a příjmení

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Změna jména a příjmení
V jakém případě ve věci jednat V případě, že si přejete změnit jméno nebo příjmení.
Charakteristika úkonu Změna jména nebo příjmení ve správním řízení.
Výsledek úkonu Vydání rozhodnutí o změně jména nebo příjmení.
Kdy věc řešit Pokud si občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem přeje změnit jméno nebo příjmení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatele,
• rodné číslo,
• místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,
• jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
• údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
• odůvodnění.

K žádosti musí být přiložen:
• rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
• jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
• jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
• doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
• doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
• průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
• jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (= nahrazující souhlas s podáním žádosti, druhý rodič bude stále účastníkem správního řízení).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze řešit elektronicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého nebo směšného: 200 Kč
b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
c) jména nebo příjmení v ostatních případech: 3 000 KčPoplatek se platí v hotovosti při podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5, Odboru matrik a státního občanství.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zmena-jmena-a-prijmeni/
Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova změna jména nebo příjmení
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě