Zápis Úmrtí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zápis úmrtí
V jakém případě ve věci jednat Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.
Charakteristika úkonu

Jde o doklad prokazující úmrtí.

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky úmrtí je vystaven úmrtní list zemřelé osoby.
Kdy věc řešit

Na Úřadu městské části Praha 5 se vyřizuje úmrtí, ke kterému došlo ve správním obvodu MČ Praha 5 a Praha-Slivenec.

Úmrtní list vyřizuje ÚMČ Praha 5 do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předložení dokladů:

– doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu)

– občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici

– matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici

– matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela/manželku, partnera/partnerku)

– plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:

Matriční úřad zasílá při úmrtí státního občana ČR, nebo cizince, který měl na území ČR povolen pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:

 

1) okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědického řízení u příslušného notáře (notář písemně vyzve pozůstalého manžela, resp. partnera, nebo jinou oprávněnou osobu k dalšímu jednání),

2) České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela/partnera:

Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

 

Na matrice lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:

– průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

– cestovní pas.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa úmrtí.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/umrti/

 

Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
Klíčová slova matrika, úmrtní list
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě