Zápis Úmrtí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zápis Úmrtí
V jakém případě ve věci jednat Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu ÚMČ Praha 5 a Slivenec.
Charakteristika úkonu

Jde o doklad prokazující úmrtí.

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky úmrtí je vystaven úmrtní list zemřelé osoby.
Kdy věc řešit

Na Úřadu městské části Praha 5 lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu MČ Prahy 5 a Slivenci.

Úmrtní list vyřizuje ÚMČ Praha 5 do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předložení dokladů:

– doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu)

– občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici

– matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici

– matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela/manželku, partnera/partnerku)

– plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:

Matriční úřad zasílá při úmrtí státního občana ČR, nebo cizince, který měl na území ČR povolen pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:

 

1) okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědického řízení u příslušného notáře (notář písemně vyzve pozůstalého manžela, resp. partnera, nebo jinou oprávněnou osobu k dalšímu jednání),

2) České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela/partnera:

Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

 

Na matrice lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:

– průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

– cestovní pas.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa úmrtí.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

Můžete se odvolat proti:

·         rozhodnutí o nezapsání úmrtí do matriční knihy

Lhůta pro podání odvolání:

·         15 dnů od doručení rozhodnutí

Ke komu podáváte:

·         k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Kdo o něm rozhoduje:

·         nadřízený úřad, tj. MHMP

·         Ministerstvo vnitra (v případě rozhodnutí o nepovolení uzavřít manželství v zastoupení)

Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/umrti/

 

Sankce

Přestupku se dopustíte pokud:

·         úmyslně zničíte nebo poškodíte doklady vystavené matričním úřadem (úmrtní list)

·         úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Za přestupek vám může matriční úřad uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Klíčová slova matrika, úmrtní list
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě