Zápis narození dítěte

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zápis narození dítěte
V jakém případě ve věci jednat Narození dítěte na území MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.
Charakteristika úkonu

Jde o doklad prokazující narození.

 

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky narození je vydán rodičům dítěte rodný list.
Kdy věc řešit

 

V případě narození dítěte.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K zápisu narození dítěte rodiče doloží:

·         u dítěte narozeného za trvání manželství

·         oddací list

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,

·         rodný list matky a otce dítěte,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         rodný list matky,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

 

 

Časté dotazy

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/narozeni-vystaveni-rodneho-listu-narozeneho-ditete/

 

Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení.
Klíčová slova narození, matrika, rodný list.
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě