Zápis narození dítěte

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zápis narození dítěte
V jakém případě ve věci jednat Narození dítěte na území Prahy 5 a Slivence zapisuje matriční úřad ÚMČ Praha 5.
Charakteristika úkonu

Jde o doklad prokazující narození dítěte, jeho jméno a příjmení a kdo jsou jeho rodiče.

Narození českého občana v zahraničí zapisuje ÚMČ Brno-střed (tzv. zvláštní matrika).

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky narození je vydán rodičům dítěte rodný list.
Kdy věc řešit

Na základě zápisu do matriky narození je vydán rodičům dítěte rodný list. Hlášení o narození dítěte činí zdravotnické zařízení automaticky. Pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení, činí rodiče osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Při zápisu o narození dítěte do knihy narození (proces navazující na hlášení o narození dítěte) prokážete jako rodiče (alespoň jeden z vás) svoji totožnost (předložením platného dokladu totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o pobytu cizince).

 

K zápisu narození dítěte dále doložíte:

·         u dítěte narozeného za trvání manželství

·         oddací list

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,

·         rodný list matky a otce dítěte,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         rodný list matky,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K zápisu narození dítěte doložíte:

·         u dítěte narozeného za trvání manželství

·         oddací list

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

·         souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,

·         rodný list matky a otce dítěte,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození;

·         u dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

·         rodný list matky,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,

·         v případě potřeby další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

Oddací list, rodné listy rodičů a doklady o osobním stavu matky nemusíte předkládat za situace, kdy jsou tyto údaje v aktuální podobě zapsány v evidenci obyvatel nebo cizineckém informačním systému.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

Můžete se odvolat proti:

·         rozhodnutí o nezapsání narození dítěte do knihy narození

Lhůta pro podání odvolání:

·         15 dnů od doručení rozhodnutí

Ke komu podáváte:

·         k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Kdo o něm rozhoduje:

  • nadřízený úřad, tj. MHMP

 

Při chybách v zápisu nebo rodném listu můžete žádat jeho opravu a vydání opraveného rodného listu (zdarma).

Při nevydání rodného listu v zákonem stanovených lhůtách (30 dnů od oznámení narození) můžete podat žádost o opatření proti nečinnosti nadřízenému orgánu, tj. MHMP.

Časté dotazy

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/narozeni-vystaveni-rodneho-listu-narozeneho-ditete/

 

Sankce

Při neoznámení narození dítěte můžete, pokud jste měli povinnost oznámení učinit, dostat pokutu za přestupek.

 

Přestupku se dále dopustíte, pokud:

·         úmyslně zničíte nebo poškodíte doklady vystavené matričním úřadem (rodný list)

·         úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Klíčová slova Narození, matrika, rodný list.
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě