Vydávání druhopisů matričních dokladů

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vydávání druhopisů matričních dokladů
V jakém případě ve věci jednat Pokud potřebuje fyzická osoba druhopis matričního dokladu
Charakteristika úkonu Vydání druhopisu matričního dokladu – zápisy provedené v matričních knihách ÚMČ Praha 5
Výsledek úkonu Vydání druhopisu matričního dokladu
Kdy věc řešit Pokud potřebuje fyzická osoba druhopis matričního dokladu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob*,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů¨)

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

 

* Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční úřad vydá fyzické osobně matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství/partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

*Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
– průkaz totožnosti žadatele (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o pobytu na území ČR),
– doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců,

– plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa matriční události.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti. Při osobním vyřízení se hradí přímo v kanceláři matričního úřadu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání druhopisu nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/vydavani-druhopisu-matricnich-dokladu-rodnych-oddacich-a-umrtnich-listu/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova Druhopis matričního dokladu
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě