Určení otcovství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Určení otcovství
V jakém případě ve věci jednat Pokud chtějí rodiče určit otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti
Charakteristika úkonu Určení otcovství
Výsledek úkonu Zápis o určení otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti
Kdy věc řešit Rodiče dítěte mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku narození a učinit souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti nebo se mohou dostavit až po jeho narození.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
– občanské průkazy (cestovní doklady, event. řidičské průkazy)
– rodné listy
– matka těhotenský průkaz
– rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
– ovdovělá matka úmrtní list manžela
– matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
– cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka, příp. opatřené vyšším ověřením; pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:
– oba občanské průkazy
– oba rodné listy
– rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
– rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
– ovdovělá matka úmrtní list manžela
– matka cizinka potvrzení o stavu z domovského státu
– cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka, příp. vyšší ověření, pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.

 

Aby mohlo být v obou případech otcovství určeno, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout 300 dní.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat K nenarozenému dítěti kdekoliv, k narozenému dítěti lze určit otcovství také na kterémkoliv matričním úřadě, pokud byl již vystaven rodný list dítěte (předkládá se při určení otcovství).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez správního poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud matriční ÚMČ Prahy 5 rodičům nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/urceni-otcovstvi-k-nenarozenemu-pripadne-narozenemu-diteti/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, zákon č. 879/2012, občanský zákoník
Klíčová slova Určení otcovství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě