Určení otcovství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Určení otcovství
V jakém případě ve věci jednat Pokud chtějí rodiče určit otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti
Charakteristika úkonu Určení otcovství
Výsledek úkonu Zápis o určení otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti, Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti
Kdy věc řešit Pokud chtějí rodiče určit otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
– občanské průkazy (cestovní doklady)
– rodné listy
– matka těhotenský průkaz
– rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (potvrzení od soudu o zahájení soudního řízení o rozvodu manželství)
– ovdovělá matka úmrtní list manžela
– matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
– cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka, příp. opatřené vyšším ověřením; pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:
– občanské průkazy (cestovní doklady)
– rodné listy
– rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
– rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (potvrzení od soudu o zahájení soudního řízení o rozvodu manželství)
– ovdovělá matka úmrtní list manžela
– matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
– cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka, příp. vyšší ověření, pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci. 

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat K nenarozenému dítěti kdekoliv, k narozenému dítěti lze určit otcovství také na kterémkoliv matričním úřadě, pokud byl již vystaven rodný list dítěte (předkládá se při určení otcovství). Zápis se poté přeposílá do místa narození dítěte.
K narozenému dítěti ve FN Motol doporučujeme navštívit Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matriku narození, na adrese: 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 120 a č. 121.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez správního poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/urceni-otcovstvi-k-nenarozenemu-pripadne-narozenemu-diteti/
Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, zákon č. 879/2012, občanský zákoník
Klíčová slova Určení otcovství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě