Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
V jakém případě ve věci jednat Pokud potřebuje fyzická osoba potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Charakteristika úkonu Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Výsledek úkonu Vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Kdy věc řešit Pokud potřebuje fyzická osoba potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žadatel předloží:

– platný doklad totožnosti,

– doklady, kterými prokáže, že potvrzení potřebuje pro uplatnění svého nároku v cizině (resp. sdělí údaje, podle jakého zvláštního zákona požaduje vydání potvrzení).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa matriční události.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za každou započatou stranu formátu A4
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání potvrzení nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/potvrzeni-o-skutecnostech-zapsanych-v-matricni-knize/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova Potvrzení z matriční knihy
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě