Osvědčení o státním občanství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Osvědčení o státním občanství
V jakém případě ve věci jednat Vystavení osvědčení o státním občanství pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt na území Prahy 5.
Charakteristika úkonu

Jde o doklad prokazující státní občanství ČR.

 

Výsledek úkonu Na základě žádosti je vydáno osvědčení o státním občanství.
Kdy věc řešit

Na Úřadu městské části Praha 5 lze vyřídit osvědčení o státním občanství fyzických osob, které mají trvalý pobyt na území Prahy 5.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předložení dokladů:

 

Osoba starší 15ti let:

– předloží doklad totožnosti- rodný list, oddací list, popř. rozsudek o rozvodu manželství, doklad o partnerství, popř. doklad o zániku partnerství, úmrtní list manžela

– pokud se rodiče žadatel narodil po 1.1.1954, předloží rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list

– další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání)

– dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
– doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
-doklad o osvojení

 

Osoba mladší 15ti let:

(žádá zákonný zástupce – rodič nebo opatrovník či ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
– rodný list dítěte

– rodný list rodičů dítěte nebo oddací list rodičů dítěte, pokud je ve formátu A5 (v případě, že rodiče zákonného zástupce jsou narozeni po 1. 1.1954, je třeba předložit i rodný list jednoho z rodičů zákonného zástupce nebo jejich oddací list)

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa trvalého pobytu fyzické osoby.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Výše poplatku za podání žádosti o osvědčení činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při podání žádosti o osvědčení.
Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek 300 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Můžete se odvolat proti:

  • rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství

Lhůta pro podání odvolání:

  • 15 dnů od doručení rozhodnutí

Ke komu podáváte:

  • k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Kdo o něm rozhoduje:

  • nadřízený úřad, tj. MHMP

 

Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/osvedceni-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky/

 

Sankce Přestupku se dopustíte pokud:

  • úmyslně zničíte nebo poškodíte doklady vystavené matričním úřadem (osvědčení o státním občanství)
  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Za přestupek vám může matriční úřad uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Klíčová slova Státní občanství, osvědčení
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě