Nahlížení do matričních knih

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Nahlížení do matričních knih
V jakém případě ve věci jednat Pokud chce fyzická osoba nahlédnout do matriční knihy.
Charakteristika úkonu Nahlédnutí do matriční knihy.
Výsledek úkonu Umožnění fyzické osobě nahlédnout do matriční knihy.
Kdy věc řešit Oprávněná osoba může za přítomnosti matrikáře nahlédnout do matriční knihy a seznámit se s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ, REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ – matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy:

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,

b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo

e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Požádá-li fyzická osoba o nahlédnutí do matričního zápisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:
Matriční úřad povolí nahlédnout do matričního zápisu v přítomnosti matrikáře jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:

– 100 let u narození

–   75 let u manželství

–   30 let u úmrtí.

 

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy. V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
– prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo sourozencem, nebo
– prokázat, že je to nezbytné k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů), nebo
– předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, pokud o nahlédnutí žádá zmocněnec.

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa matriční události.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za nahlédnutí do jednoho matričního zápisu se hradí poplatek ve výši 50 Kč (v hotovosti).
Vyhledávání v matričních knihách: 200 Kč/hod.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud matriční ÚMČ Prahy 5 žadateli – fyzické osobě – o nahlédnutí do matriční knihy nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.
Časté dotazy

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nahlizeni-do-matricnich-knih/

Sankce

zák. č. 301/2000 Sb

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
Klíčová slova nahlédnutí do matriční knihy
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě