Czech POINT

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Czech POINT
V jakém případě ve věci jednat V případě žádosti o úkony spadajících do uvedených agend.
Charakteristika úkonu

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda Základních registrů (zde možnost vystavení standardního vícejazyčného formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel pro účely stvrzení místa pobytu-úřední jazyk EU, e-identita).

Dále vydávání všech běžných typů certifikátů pro elektronickou komunikaci prostřednictvím veřejné registrační autority společnosti První certifikační autorita, a.s.

Výsledek úkonu Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.  Zprostředkovaná identifikace – vydání veřejné listiny. Datové schránky (např. založení DS a další úkony týkající se správy DS). Autorizované konverze na žádost z elektronické podoby do listinné a z listinné podoby do elektronické. Základní registry (např. výpisy ze základních registrů, Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě-eidentita-aktivace). Vydání certifikátů pro elektronickou komunikaci.
Kdy věc řešit V případě potřeby úkonů spadajících do uvedených agend.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Nelze řešit elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K žádosti o výdej ověřených výstupů z veřejných evidencí – jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, výpisy snímků z katastrálních map, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob a z insolvenčního rejstříku, není třeba předkládat žádné osobní doklady.

Žadatel musí sdělit následující informace nutné k provedení požadovaného výstupu ze systému Czech POINT:

 

–          k žádosti o výpis z katastru nemovitostí sdělí žadatel název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,

–          nebo číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),

–          číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),

–          číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),

 

–          k žádosti o výpis z katastrální mapy sdělí žadatel:

–          číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),

–          číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit;

–          k žádosti o výpis z veřejného rejstříku sdělí žadatel IČ organizace,

–          k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku sdělí žadatel IČ živnosti,

–          k žádosti o výpis z trestního rejstříku právnických osob sdělí žadatel IČ organizace,

–          k žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku sdělí žadatel IČ nebo osobní údaje.

 

K žádosti o výdej ověřených výstupů z neveřejných evidencí – jedná se o výpis z bodového hodnocení, výpis z rejstříku trestů pro fyzickou osobu, agendy Datových schránek, agendy Registrů, zprostředkovaná identifikace, je třeba předložit doklad totožnosti. U výpisu z bodového hodnocení se případně dokládá řidičský průkaz. U výpisu z trestního rejstříku se případně dokládá rodný list k doložení rodného příjmení, pokud není uvedeno v dokladu totožnosti. U zprostředkované identifikace žadatel doloží další podpůrný doklad. U certifikátů pro elektronickou komunikaci žadatel předloží: veškeré náležitosti potřebné k vyhotovení certifikátů si s klientem domluvíme při telefonickém objednání podle jeho konkrétní situace.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Některé úkony lze získat prostřednictvím elektronických služeb veřejné správy  e-identita.cz

obcan.portal.gov.cz

info.identitaobcana.cz/ups

 

Způsob aktivace přes:

-DS

-eObčanka

-kontaktní místo Czech POINT (předtím je potřeba vyplnit svůj identitní profil: eidentita.cz/Profile Registration a  uložit jej).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Osobní návštěva na pracovišti.

Budova Úřadu městské části Praha 5,150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT, v kanceláři č. 056 (přízemí).

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Za vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, z bodového hodnocení osoby (řidiče) a dále výpisy z registru obyvatel a výpisy z registru osob, je stanoven správní poplatek podle položky 3 písm. d) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100,- Kč za první stranu výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

-Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob – přijetí žádosti o vydání elektronického výpisu z evidence rejstříků trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč, nelze použít kolek (položka 10 písm. a) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

-Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je zpoplatněno správním poplatkem 200,- Kč (dle položky 10 písm. c) sazebníku správ. poplatků zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

-Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč (dle položky 4 písm. b), c) sazebníku správních poplatků zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se uhrazují prostřednictvím samoobslužného platebního automatu. Lze je hradit platební kartou i v hotovosti.

Ceník pro elektronické podpisy na stránkách www.ICA.cz.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/projekt-czech-point-vydavani-overenych-vypisu-z-katastru-nemovitosti-vypisu-z-katastralnich-map-z-verejneho-rejstriku-rejstriky-obchodni-spolkovy-nadacni-ustavu-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-a-obecn/

 

Sankce
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast

Tuto oblast upravuje např.:

– Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

-Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

-Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

-Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,

-Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

-Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

-Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,

-Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
– Vyhláška č. 260/2007 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
– Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova Czech POINT, výpisy, elektronické podpisy, certifikáty, e-identita
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě