Odbor Kancelář starosty

Položka Popis položky
Název úkonu

1.       Oddělení strategického řízení a EU fondů

2.       Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

3.       Pracoviště sekretariátu a protokolu

V jakém případě ve věci jednat

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Žádosti o dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Charakteristika úkonu

Ad 1)

·         koordinuje zapojení MČ do schválených dotačních programů poskytovaných EU nebo třetími státy,

·         podílí se na přípravě, zpracování projektových záměrů při využití prostředků EU a dalších dotačních fondů zahraniční pomoci,

·         zajišťuje nezbytnou součinnost příslušných oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů,

·         zajišťuje komunikaci a schvalovací procesy s poskytovatelem dotace,

·         provádí kontrolní a metodickou činnost v rozsahu své působnosti v průběhu přípravy i realizace projektů EU a dalších mezinárodních programů finanční pomoci,

·         monitoruje připravované, otevřené výzvy v rámci jednotlivých operačních programů,

·         zabezpečuje konzultace a školení s poskytovateli dotace či dalšími odborníky pro zpracování projektu nebo v průběhu jeho realizace

·         posuzuje vhodnost dotačních titulů pro konkrétní záměr na základě podnětu gesčního odboru nebo orgánu MČ,

·         v zastoupení MČ zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů,

·         provádí kontrolní a metodickou činnost v oblasti účetnictví projektů, ve spolupráci a gesčními odbory připravuje návrhy na rozpočtová opatření a účetní opravy,

·         poskytuje součinnost poskytovatelům dotací při kontrolách projektu společně s gesčními odbory,

·         zajišťuje nástroje povinné publicity a zajišťuje povinnou publicitu projektů,

·         podílí se na výběru projektů vhodných pro MČ,

·         zajišťuje řízení či podporu vybraných projektů,

·         kontroluje činnosti realizačních týmů a navrhuje opatření při zjištění nedostatků.

Ad 2)

·         koordinuje činnost v oblasti participativního rozpočtu,

·         koordinuje činnost v rámci projektu Místní agenda 21 a udržitelného rozvoje,

·         koordinuje projekt Participativní rozpočet MČ Praha 5,

·         připravuje materiály do RMČ a ZMČ, spadající svým obsahem do oblasti pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje,

·         zpracovává přehled spolků a organizací, působících v oblasti občanské společnosti, které svoji činnost vykonávají na území MČ Praha 5,

·         zajišťuje organizační, technické a administrativní zpracování žádostí o přidělení dotací v programu Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, společnosti a společensky odpovědných subjektů a kontrolu řádného vyúčtování těchto poskytnutých dotací,

·         organizuje setkání se zástupci občanské společnosti v Praze 5,

·         podporuje spolkovou činnost,

·         vyhodnocuje podněty občanů k zintenzivnění spolkového života a rozvoje občanské společnosti,

·         kontroluje správu knihobudky,

·         koordinuje a organizačně zajišťuje akce, dle zadání starosty.

Ad 3)

·         zabezpečuje administrativní a organizační servis související s výkonem funkce starosty,

·         kontroluje plnění příslušných usnesení RMČ a ZMČ,

·         zajišťuje administrativní chod kanceláře starosty,

·         plní úkoly přímo zadané starostou,

·         plní úkoly přímo zadané vedoucím odboru KST,

·         zajišťuje převzetí oficiálních smluv, dohod a dokumentů,

·         spravuje korespondenci starosty a KST, písemnosti a procedurální záležitosti KST,

·         vede dokumentaci o státních symbolech a oficiálních svátcích zemí, se kterými MČ spolupracuje,

·         vede ekonomickou agendu odboru vč. přípravy rozpočtu a jeho plnění,

·         spravuje fond na reprezentaci,

·         v úzké spolupráci s OEK zajišťuje kontrolu objednávek, smluv a faktur,

·         vede agendu spojenou s dary KST a vede seznamy záštit udělených starostou, místostarostou, radními MČ,

·         poskytuje součinnost internímu auditorovi,

·         zajišťuje nákup, úschovu a výdej propagačních a dárkových předmětů,

·         zajišťuje protokolární činnost MČ ve spolupráci s odborem OVK (veřejné státní ceremonie, pietní akty, předávání cen, diplomů).

Výsledek úkonu

 

Poskytnutí dotace

 

Kdy věc řešit

V případě, že máte zájem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5. Předkládaná žádost musí být v souladu se Směrnicí č. 5/2017 „Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství“.

Veškeré informace o dotacích a darech naleznete na odkaze:

Dotace MČ Praha 5odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Veškeré informace o dotacích a darech naleznete na odkaze – Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

prostřednictvím dodání do datové schránky Úřadu (ID yctbyzq)

 

 

    

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

·         Odd. strategií, projektového řízení a EU fondů: Po předchozí telefonické dohodě lze uskutečnit osobní návštěvu

·         Odd. participace a občanské společnosti: Po předchozí telefonické dohodě lze uskutečnit osobní návštěvu

·         Odbor KST: po přechozí domluvě s asistentkou odboru lze uskutečnit osobní návštěvu

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce samostatná
Působnost
Oblast Administrace dotací, participativní rozpočet
Klíčová slova dotace
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Smlouva zveřejněná v Registru smluv a dotační smlouva zveřejněná v registru podpor malého rozsahu (DeMinimis)

* (není orgánem veřejné moci)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě