Odbor Kancelář starosty

Položka Popis položky
Název úkonu Úkolem Odboru Kancelář starosty je dlouhodobé budování a rozvoj vzájemného porozumění a  důvěry mezi MČ a důležitými cílovými skupinami (veřejnost – občané, místní tvůrci veřejného mínění – zastupitelé, rada, komise, veřejná správa, zaměstnanci, spolky a instituce z oblasti hospodářství, politiky a kultury) a poskytování objektivních a srozumitelných informací. Dále zajišťuje koordinaci, metodický dohled a spolupráci s ostatními organizačními jednotkami a útvary na realizaci cílů Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, koordinaci cílů v rámci udržitelného rozvoje a participativního rozpočtu.
V jakém případě ve věci jednat

Žádosti o dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Žádosti o dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Charakteristika úkonu Pracoviště sekretariátu:

 • zabezpečuje administrativní a organizační servis související s výkonem funkce
  starosty,
 •  kontroluje plnění příslušných usnesení RMČ a ZMČ materiálů předkládaných ze strany KST,
 •  zajišťuje administrativní chod kanceláře starosty,
 • plní úkoly přímo zadané starostou,
 • plní úkoly přímo zadané vedoucím odboru KST,
 •  zajišťuje převzetí oficiálních smluv, dohod a dokumentů,
 •  spravuje korespondenci starosty a KST, písemnosti a procedurální záležitosti KST,
 • vede ekonomickou agendu odboru vč. přípravy rozpočtu a jeho plnění,
 • spravuje fond na reprezentaci,
 • v úzké spolupráci s OEK zajišťuje kontrolu objednávek, smluv a faktur,
 • vede agendu spojenou s dary KST
 •  poskytuje součinnost internímu auditorovi.

V oblasti strategického řízení:

 • vede evidenci plánovaných záměrů městské části,
 •  posuzuje soulad návrhů opatření k zařazení do Zásobníku projektů se Strategií
  rozvoje MČ Praha 5 2030+,
 •  vede evidenci opatření v podobě Zásobníku projektů Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
 •  provádí metodickou činnost pro ostatní organizační jednotky ÚMČ týkající se
  Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
 •  vyhodnocuje naplňování Akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ a
  navrhuje jeho aktualizace,
 •  vyhodnocuje naplňování Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
 •  zpracovává čtvrtletní zprávy o plnění Akčního plánu Radě městské části a roční
  zprávy o plnění Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ Zastupitelstvu městské
  části,
 •  předává analýzu nákladů a výnosů Akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5
  2030+ k využití na OEK,
 •  vydává stanoviska k dílčím strategiím MČ Praha 5 a ke Strategii rozvoje MČ
  Praha 5 2030+,
 •  vede rozpočtovou agendu odboru a připravuje materiály starosty pro jednání.

V oblasti participativního rozpočtu:

 •  koordinuje projekt participativní rozpočet MČ Praha 5 – Zlepšuj pětku,
 • spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami úřadu,
 • zajišťuje administrativní podporu
 • spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami úřadu, které posuzují nebo
  realizují projekty v rámci Participativního rozpočtu – Zlepšuj pětku,zajišťuje organizační, technické a administrativní zpracování přijatých projektů,
  v rámci Participativního rozpočtu – Zlepšuj pětku včetně hlasovacího systému,
 • ve spolupráci s gesčními odbory se podílí na komunikaci či setkávání s výherci
  jednotlivých ročníků Participativního rozpočtu,
 • zodpovídá za aktualizaci webových stránek projektu Participativní rozpočet,
 • připravuje materiály do RMČ a ZMČ, spadající svým obsahem do oblasti Místní
  agendy 21 nebo Participativního rozpočtu MČ Praha 5.

V oblasti občanské společnosti:

 • připravuje materiály do RMČ a ZMČ Praha 5, spadající svým obsahem do oblasti občanské společnosti,
 • zajišťuje organizační, technické a administrativní zpracování žádostí o přidělení
  dotací v programu Rozvoj občanské společnosti
 • společensky odpovědných subjektů a kontrolu řádného vyúčtování těchto poskytnutých dotací,
 • organizuje setkání se zástupci občanské společnosti v Praze 5,
 • podporuje spolkovou činnost,
 • vyhodnocuje podněty občanů k zintenzivnění spolkového života a rozvoje;
 • koordinuje a organizačně zajišťuje akce dle zadání starosty.

V oblasti udržitelného rozvoje:

 • spolupracuje a koordinuje činnosti gesčních odborů při plnění strategických cílů
  v oblasti zejména udržitelné energetiky, udržitelné mobility, cirkulární
  ekonomiky, adaptačních opatření na změnu klimatu a projektů Smart City,
 • spolupracuje s oddělením Evropských fondů a dotací (OEK) v oblasti
  udržitelných trendů rozvoje Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
 • vyhodnocuje plnění klimatických cílů a cílů udržitelného rozvoje, sleduje soulad
  příslušných záměrů a návrhů opatření v oblasti udržitelného rozvoje se Strategií
  rozvoje MČ Praha 5 2030+.
Výsledek úkonu

 

Poskytnutí dotace

 

Kdy věc řešit

V případě, že máte zájem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5. Předkládaná žádost musí být v souladu se Směrnicí č. 5/2017 „Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství“.

Veškeré informace o dotacích a darech naleznete na odkaze:

Dotace MČ Praha 5odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Veškeré informace o dotacích a darech naleznete na odkaze – Dotace MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

Dary MČ Praha 5 – odkaz na webové stránky MČ Praha 5

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

prostřednictvím dodání do datové schránky Úřadu (ID yctbyzq)

 

 

    

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

·      Odd. strategického řízení, participace a občanské společnosti a udržitelného rozvoje: Po předchozí telefonické dohodě lze uskutečnit osobní návštěvu

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost samostatná působnost
Oblast Administrace dotací, participativní rozpočet
Klíčová slova dotace
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Smlouva zveřejněná v Registru smluv a dotační smlouva zveřejněná v registru podpor malého rozsahu (DeMinimis)

* (není orgánem veřejné moci)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě