Nahlížení do spisu

Položka Popis položky
Název úkonu

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU, POŘÍZENÍ KOPIE ČI OPISU

dle správního řádu – živnostenská agenda

z. č. 500/2004 Sb., správní řád   https://www.zakonyprolidi.cz/

 

V jakém případě ve věci jednat Právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopii spisu mají:
– účastníci správního řízení a jejich zástupci,
–   jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
Charakteristika úkonu Právo pořizování kopie spisu je spojeno s nahlížením do spisu; tedy, že účastník nebo jeho zmocněnec se dostaví před správní orgán a poté, co se seznámí se spisem, má právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Z výše uvedeného důvodu správní orgán nepořizuje a nezasílá kopie žadateli.
Výsledek úkonu Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu (je zpoplatněno správním poplatkem podle sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje-li je správní orgán na žádost nahlížitele)
Kdy věc řešit

Nahlížení do spisu je možno, je-li s účastníky řízení ze strany Úřadu městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, (agenda živnostenská) vedeno jakékoliv správní či přestupkové řízení.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. Nahlížení jiných osob než výše uvedených, upravuje § 38 odst. 2 správního řádu. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o nahlédnutí do spisu lze učinit také elektronickou formou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že žádost bude do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Dále lze žádost učinit také prostřednictvím vlastní datové schránky. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává, do jakého spisu, jaký má na nahlížení právní zájem nebo z jakého důvodu chce do spisu nahlédnout.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o nahlédnutí do spisu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

Žadatel prokáže svou identitu předložením platného průkazu totožnosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Obraťte se na příslušného úředníka, který vede správní či přestupkové řízení prostřednictvím elektronických kontaktů (e-mail) uveřejněných na webu Úřadu městské části Praha 5, nebo prostřednictvím datové schránky úřadu nebo zde

pozn.: je-li spis ve fázi odvolání je třeba iniciovat své právo u tohoto orgánu

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Písemně na adresu úřadu:

Úřad městské části Praha 5

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

náměstí 14. října 1381/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

 

nebo

 

se telefonicky obraťte na příslušného úředníka, který vede správní či přestupkové řízení nebo zde. Pokud není úředník na pracovišti, oslovte vedoucího oddělení nebo odboru, nahlížení do spisu je možné zásadně v úředních hodinách.

Na základě žádosti, v odůvodněných případech i mimo úřední hodiny

pozn.: je-li spis ve fázi odvolání je třeba iniciovat své právo u tohoto orgánu

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky Žádost není zpoplatněna
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky Žádost není zpoplatněna
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

Pokud Vám je nahlížení do spisu nebo pořizování kopií odepřeno, musí o tom být vydáno usnesení.

Toto upravuje § 38 odst. 5 správního řádu. Usnesení musí obsahovat důvod odepření. Proti usnesení lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek.

Časté dotazy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

–        předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

–        zvláštní lhůty nejsou stanoveny. O žádosti o nahlédnutí do spisu musí být rozhodnuto bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

Jak postupovat, pokud chcete toto své právo uplatnit?
A. Jako účastník řízení či jeho zástupce:

–        oslovte úředníka, který řízení vede s tím, že chcete nahlédnout do spisu, případně též pořídit kopii spisu nebo jeho části, pokud není úředník na pracovišti, oslovte vedoucího oddělení nebo odboru, který Vám sdělí, kdo jej zastupuje

–        dohodněte si vzájemně vyhovující termín

–        na dohodnuté schůzce Vám bude předložen spis k nahlédnutí, pokud Vám správní orgán odepře právo nahlížet do spisu nebo jeho částí, vydá o tom usnesení, toto usnesení Vám bude oznámeno

–        s nahlížením do spisu je spojeno právo pořizovat si z něj výpisky a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části

–        o nahlížení do spisu a případném pořízení kopie spisu či jeho části s Vámi bude sepsán protokol.

B. Jako jiná osoba:

–        podejte písemnou žádost o nahlédnutí do spisu. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává, do jakého spisu, jaký má na nahlížení právní zájem nebo z jakého vážného důvodu chce do spisu nahlédnout. Pokud správní orgán odepře právo nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, toto usnesení bude oznámeno žadateli

–        v případě, že žadateli bude umožněno seznámit se se spisem nebo jeho částí, bude s ním sjednána schůzka

–        na dohodnuté schůzce bude předložen spis k nahlédnutí

–        s nahlížením do spisu je spojeno právo pořizovat si z něj výpisky a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části

–        o nahlížení do spisu a případném pořízení kopie spisu či jeho části s Vámi bude sepsán protokol.

Existují skutečnosti, které jsou z nahlížení vyloučeny?

–        z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší.

Sankce nejsou stanoveny
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast správní a přestupkové právo; oblast správního trestání na úseku živnostenského podnikání
Klíčová slova nahlížení, spis, účastník řízení, pořízení kopie ze spisu, opis ze spisu
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému neeviduje se

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě