Oznámení stavby posouzené autoriz.inspektorem

27/03/2009
                                                                         Úřad:             ………………………………………………………….
                                                                         Ulice:             ………………………………………………………….
                                                                         PSČ, obec:    ………………………………………………………….
 
 
                                                                         V …………………………………dne………………….
 
 
Věc:        OZNÁMENÍ STAVBY
             posouzené autorizovaným inspektorem
 
podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 
 
ČÁST A.
I.    Stavebník
   fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)
   fyzická osoba podnikající –záměr s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)
   právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je-li stavebníkem více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                            ano                  ne
 
 
 
II. Stavebník jedná  
  samostatně    
   je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa          sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
III. Označení a popis stavby
Účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
doba trvání stavby:  trvalá               dočasná na dobu ……………………………………………………………….
IV. Místo stavby
Pozemky (stavby) dotčené navrhovanou stavbou:
obec
katastrální území
parcelní č.
druh pozemku podle katastru nemovitostí
výměra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemek (pozemky) je ve vlastnictví:                žadatele     jiného vlastníka
Navrhuje-li se stavba (její změna) na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:  ano         ne
 
V. Vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě nebo k pozemku určenému pro provedení stavby
Pozemek (pozemky) parc. č.:………………………………………………………………………………..
 katastrální území: ………… ………………………………………………………………………………
                              
Vlastník:      fyzická osoba
                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
                    právnická osoba
                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popř. jiná adresa pro     doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Pozemek je ve vlastnictví:           žadatele     jiného vlastníka
Navrhuje-li se stavba (její změna) na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:     ano         ne
 
VI.    Identifikační údaje o projektové dokumentaci, podle údajů na štítku (rozpisce)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VII. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
zahájení ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dokončení ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIII.   Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
                                                                       ………………………………………………..
                                                                                                      podpis ČÁST B.
 
Přílohy k oznámení:
1.      smlouva s autorizovaným inspektorem
2.      certifikát vydaný autorizovaným inspektorem
3.      projektová dokumentace ověřená autorizovaným inspektorem
4.      územní rozhodnutí nebo územní souhlas, pokud je stavební zákon v daném případě vyžaduje
5.      návrh plánu kontrolních prohlídek stavby zpracovaný autorizovaným inspektorem
6.      vyjádření osob, které by v případě stavebního řízení byly jeho účastníky
7.      plná moc v případě zastupování stavebníka
  
8.      seznam připojených souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných  
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštních právních předpisů hájí, provedením stavby dotčeny    
 
  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace,
s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:
   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………………………………………….
   ochrany vod………………………………………………………………………………………………………
   ochrany ovzduší………………………………………………………………………………………………………
   ochrany zemědělského půdního fondu …………………………………………………………………………..
   ochrany lesa……………………………………………………………………………………………………………
   ochrany ložisek nerostných surovin ……………………………………………………………………………..
   odpadového hospodářství               ………………………………………………………………………………………..
   prevence závažných havárií……………………………………………………………………………………….
   veřejného zdraví …………………………………………………………………………………………………
    lázní a zřídel………………………………………………………………………………………………………
   veterinární péče……………………………………………………………………………………………………….
          památkové péče……………………………………………………………………………………………………….
   dopravy na pozemních komunikacích …………………………………………………………………………..
   dopravy drážní………………………………………………………………………………………………………..
   dopravy letecké……………………………………………………………………………………………………….
   dopravy vodní…………………………………………………………………………………………………………
   energetiky……………………………………………………………………………………………………………….
   jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením ……………………………………………………….
   elektronických komunikací……………………………………………………………………………………………………………………
    obrany státu…………………………………………………………………………………………………………………………………………
    bezpečnosti státu………………………………………………………………………………………………………
   civilní ochrany………………………………………………………………………………………………………..
   požární ochrany……………………………………………………………………………………………………….
   jiné ……………………………………………………………………………………………………………….
9.      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou bude stavba napojována, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese, která stavebník připojuje k oznámení pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu:
 
  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace,
s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:
 
   elektrické energie ………………………………………………………………………………….
   plynu……………………………………………………………………………………………………………..
   rozvodu tepla …………………………………………………………………………………….
   vody…………………………………………………………………………………………………………………..
   kanalizace……………………………………………………………………………………………………………
   elektronických komunikací………………………………………………………………………………………
   dopravy ……………………………………………………………………………………………………………..
   ostatní…………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě