Návod pro občany – ověřování podpisu a listin

20/04/2021
 

Ověřování  podpisu (legalizace) a ověřování shody kopie s listinou (vidimace).

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V případě ověření  podpisu  (legalizace) musí být žadatel přítomen; v případě shody  kopie s listinou je ověření  (vidimace) provedeno tomu, kdo listiny  předloží.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Bližší informace lze získat na tel. č. 257 000 981, – 983, – 868, – 578

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor matrik a státního občanství

Oddělení ověřování a Czech POINT

budova Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ověření pravosti podpisu:

Listina, na které bude potvrzena pravost podpisu a platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR, nově ověřujeme podpisy i na řidičský průkaz,

cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu EU nebo doklad opravňující k pobytu na území ČR, jde-li o cizince nebo

identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Doklady lze k prokázání tožnosti použít pouze tehdy, obsahují-li fotografii držitele.

 

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

  Žádost se nepředkládá na formuláři.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního automatu:
50,- Kč za ověření jednoho podpisu,

(Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu.)
30 Kč za ověření shody opisu, kopie s listinou za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti zajišťujeme:

I. Vidimace

 Vidimací se nepotvrzuje správnost a ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině a ani soulad s právními předpisy. Za obsah vidimované listiny úřad neodpovídá.

 Vidimace se například neprovede:

 

1/Jestliže se jedná o listinu, jejíž  jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména – občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka, jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys, technická kresba a jiné.

2/ Jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského, vidimaci lze provést za předpokladu, že kopie listiny byla pořízena ověřující osobou.

3/ Jestliže jsou v předložené listině, z níž je vidimovaná lstina pořízena, změny, doplňky, vsuvky, škrty. Jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena.

4/ Vidimace se neprovede, není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis; již ověřenou vidimovanou listinu; o výstup z autorizované konverze dokumentů; o opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4, zák.č. 500/2004 Sb.).

5/Vidimace se neprovede při následné vidimaci vidimované listiny, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek.

6/Je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

II.Legalizace

 Legalizace se například neprovede:

 

1/Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského.

2/ Legalizace se neprovede na listině, která neobsahuje žádný text a na zcela nevyplněném formuláři.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

2.01.2024

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě