MČ Praha 5 plánuje zadat studii proveditelnosti pro parkoviště P+R

MČ Praha 5 prověřuje zda má reálné předpoklady, aby se úspěšně zapojila do Operačního programu Praha pól růstu, konkrétně do výzvy z prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory se specifickým cílem 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, zaměřené na Záchytná parkoviště systému P+R. Dnes byl MČ Praha 5 zahájen průzkum trhu k zadání studie proveditelnosti. Studie by měla přinést odpověď zejména na otázky kde jsou na území MČ Praha 5 vhodné lokality a zda je předpoklad splnění požadavků ve výzvě uvedených.

Výstavba parkovišť P+R by umožnila jak částečně ulehčit přetíženým komunikačním v srdci Prahy 5 a tím zvýšit také bezpečnost chodců a bezmotorové dopravy, tak by díky doplňkovým službám jako je chráněné parkování kol Bike + Ride bezmotorovou dopravu také přímo podpořila.

Přihlášky je možné doručit do pátku 3. 6. 2016. Informace k průzkumu trhu a základní informace o uvedené výzvě naleznete v přílohách.

Přílohy ke stažení