zpracování podkladů pro územní studie

Datum interpelace:
08. 12. 2015
Datum odpovědi:
16. 12. 2015
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace – zpracování podkladů pro územní studie

 

určeno – zástupce starosty pan Lukáš Budín

 

Koncem měsíce července pan místostarosta Budín předložil do rady návrh na zadání 7 výběrových řízení na zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (bez DPH) na zpracování různých studií. Většina těchto návrhů nevyšla a rada projednání těchto návrhů vesměs odmítla. To byl podle mne jeden ze spouštěčů letní koaliční krize. Ukázalo se totiž, že většinu podkladů pro tato výběrová řízení připravoval poradce pana Budína Jan Skalický, samozvaný kandidát na starostu naší městské části.

 

Již tehdy náš klub poukazoval na to, že ve všech výběrových řízeních jsou oslovovány tytéž firmy a vesměs přímo navázané na pana Skalického, pro kterého pracovaly, když byl pověřen řízením Ředitelství vodních cest.

 

Dovolím si uvést trochu statistiky z tehdejších podkladů předložených panem Budínem :

PSK TUZAR s.r.o.                               (5x) – nulové zkušenosti a reference s obdobnými projekty

METALTEC PRO, s.r.o.                      (4x) – nejsou architekti – prodejce motorových olejů

AED Project, a.s.                               (4x) – nejsou architekti – inženýrská firma

A69 Architekti s.r.o.                         (2x) – jediná skutečná architektonická firma

Atelier DUA s.r.o.                                            (2x) – nejsou architekti, ale dopravní inženýři

CIVIC CENTRE, s.r.o.                         (2x) – nejsou architekti a nikdy nepodal nabídku

TORA – F, a.s.                                    (2x) – nejsou architekti

 

Nakonec vše dopadlo trochu jinak, ale pokud jde o oslovované firmy, tak zase tolik jinak ne.  Studii na dostavbu Barrandova získaly v nové soutěži A69 Architekti, kteří mají pracovat i na studii Plzeňská – Vrchlického. AED Project, a.s. zpracovává studii na oblast Radlického údolí. Sekunduje jim atelier Cígler Marani Architects a subdodávkou osvědčený Atelier DUA – nebo-li dopravák pan ing. Malina, který se účastnil téhož výběrového řízení.

 

V listopadu předložil pan Budín do rady a do výboru územního rozvoje doplnění územní studie Radlické o záměr vybudování tramvaje pro občany Prahy 13 do Butovic, přičemž z předložených materiálů vyplývalo, že osloveny mají být ty samé firmy, které již na studii Radlické pracují svorně s vítězem. Tedy opět AED Project, Atelier DUA a Cígler Marani Architects. Zvláštní souhra, že? To, aby ty peníze neutekly.

 

Taktéž v listopadu, na 14. jednání výboru územního rozvoje, předložil pan Budín k projednání další finančně náročný záměr, a to návrh zadání další územní studie – Smíchov – okolí smíchovského nádraží. A jaké se v materiálech objevilo překvapení? Když jsem si ve svém počítači otevřel návrh zadávací dokumentace, nestačil jsem se divit. Členům výboru byl totiž zaslán pracovní materiál v textovém souboru, ve kterém zůstaly  skryty (možná omylem) údaje o připomínkách a doplněních, které do materiálu doplnil pan Jiří Straka z firmy AED Project. Mimo jiné pan Straka v tzv. commentech odkazuje na jakési jednání z 24.9.2015. Tyto skutečnosti mne tedy vedou k otázkám na pana místostarostu Budína:

 

  1. Kdo zpracovává zadávací dokumentace pro Vámi navrhované studie?
  2. Kdo určuje, která firma bude oslovena s podáním nabídky a kdo ověřuje schopnosti firem konkrétní zakázku vůbec realizovat?
  3. Proč mezi oslovované firmy na zpracování územních studií zařazujete firmy, o kterých je všeobecně známo nebo jednoduše zjistitelné, že nejde o architekty? Tím mám na mysli např. AED Project, Atelier DUA, METALTEC PRO, CIVIC CENTRE, TORA-F atd.?
  4. Jaká je účast vašeho poradce Jana Skalického na přípravě těchto studií?
  5. Jaká schůzka za účasti AED Project ve věci územní studie – Smíchov se měla konat dne 24.9.2015 a co bylo jejím obsahem? Kdo všechno se této schůzky účastnil?
  6. Počítal jste snad, že do výběrového řízení na územní studii Smíchov vyzvete k podání nabídky firmu AED Project?
  7. Je běžné, že na přípravě podkladů pro zpracování studií pracují i firmy, které následně oslovujete s požadavkem na předložení nabídky?

 

JUDr. Tomáš Homola

Odpověď:

                                    

  Městská část Praha 5

                                                                                                                                         Judr. Tomáš Homola

                                                                                                                  zastupitel MČ Praha 5

 

                                                                                                           

Odpověď  na Interpelaci

 

 

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

dovolím si věcně reagovat na Vaši interpelaci a odpovědět na vznesené dotazy. Osobní útoky a Vaše domněnky ponechávám bez komentáře.

Co se týká Vašeho tvrzení ohledně studií předkládaných do RMČ Praha 5 v červenci, tak Vás musím opravit. Tyto studie rada vůbec neprojednávala, nebyly ani na řádném programu zasedání rady. Byly v předběžném programu a sám jsem je stáhl. Nicméně jsem považoval za vhodné znát názor rady.

 Zároveň toto pro mě byl i popud k nastavení co nejtransparentnějšího systému projednávání výběrových řízení a zadávacích podmínek ke studiím a dovolím si říci, že  územní rozvoj je v této agendě v porovnání s ostatními odbory nejotevřenější.

Celý systém funguje tak, že zpracovaný návrh zadávacích podmínek studie je předložen do Výboru územního rozvoje a případně současně i do Komise dopravní a stavební k připomínkování. Následně je návrh projednán na zasedání výboru a případně komise (zasedání komise i výboru jsou veřejná a sám můžete jistě potvrdit, že občané, případně jejich zástupci, navštěvují jednání poměrně pravidelně). Jsou osloveni i vlastníci pozemků, investoři v dané lokalitě, dotčené orgány (MHMP, IPR) a zapsané spolky/občanská sdružení k vyjádření. Teprve takto schválený materiál předkládám do rady. Dále upozorňuji, že další projednání, včetně povinného na MHMP, ještě proběhnou a bude možné se ke studii v budoucnu vícekrát vyjadřovat.

Výbor územního rozvoje je v rámci projednávání materiálu také informován a má možnost se vyjádřit k seznamu navrhovaných architektonických kanceláří, které odbor navrhuje oslovit. Členové výboru mají tedy příležitost se ptát na výběr kanceláří a případně navrhnout změny ještě před překladem materiálu do rady, která schvaluje i výběrové řízení. Ve Výboru územního rozvoje i v Komisi dopravní a stavební máte svoji zástupkyni a můžete tedy využít jejího hlasu přímo v těchto volených orgánech. I tak nadále hledám způsob, jak tento systém ještě vylepšit a plánuji konkrétní návrh přednést a nechat k připomínkování ve Výboru územního rozvoje.

 

Co se týká prodloužení TT do Butovic – bylo projednáno ve Výboru územního rozvoje, kterého jste se sám zúčastnil. Výbor bod odložil a doporučil prověřit, zda je studie TT byla součástí územní studie Radlice a zda by tímto krokem nebyla ohrožena platná EIA na Radlickou radiálu. Na základě a zcela v kontextu usnesení výboru jsem předložil návrh do Rady s nesouhlasným usnesením ke studii TT s úkolem zjistit, zda zhotovitel územní studie by ji mohl ještě v rámci svého zadání takto rozšířit, ale pouze za předpokladu že nebude ohrožena EIA (viz druhá příloha – usnesení RMČ Praha 5). Pro toto usnesení jsem i hlasoval. Jednal jsem tedy zcela dle doporučení výboru.

Rád bych chtěl zmínit, že tento podnět vzešel z MHMP, který chtěl znát naše oficiální stanovisko. I proto jsem materiál dal do rady, aby MHMP měl jasné stanovisko Prahy 5, byť nesouhlasné. To byl i důvod, proč jsme tento podnět nezahrnuli do původních podmínek studie, protože dotaz a žádost z hlavního města vzešel až po schválení zadávacích podmínek a vysoutěžení.

 

Smyslem tohoto rozšíření je provázanost a doporučení naší územní studie se studií na Radlickou radiálu, kterou zhotovuje PUDIS.

Zadávací podmínky pro studii Smíchov – okolí smíchovského nádraží byl projednán jak ve Výboru územního rozvoje, tak v Komisi dopravní a stavební. Výbor tento bod odložil k dopracování a prověření podkladů. Komise pak nesouhlasila se zadáním a na můj návrh pověřila OÚR k přípravě návrhu zadání studie pro dopravní terminál Smíchovské nádraží a předat tento návrh dva týdny před 2. zasedáním komise jejím členům k nastudování a připomínkování, tak aby měli všichni dostatečnou možnost adekvátně a s dostatečným časem se vyjádřit. Teprve následně budu konkrétní a opřipomínkované zadání předkládat do rady. Tedy v tuto chvíli jsme ve fázi přípravné a připomínkovací a nelze předjímat konkrétní podobu zadávacích podmínek studie. Vše dokládám i usneseními výboru a komise.

Dále na základě usnesení tehdy ještě Výboru dopravy pak radní Petr Hnyk předložil do rady materiál Záměr přípravy studie dopravního terminálu Smíchovské nádraží (viz další příloha).

 

 K Vašim dotazům:

Ad 1) Odbor územního rozvoje se zapracováním připomínek Výboru územního rozvoje (VÚR), případně Komise dopravní a stavební (KDS) nebo spolků a dotčených orgánů
Ad 2) Odbor územního rozvoje s doporučením od VÚR.
Ad 3) Výše uvedené firmy mají ve svém týmu architekty a toto bylo i prokázáno, proto jsme je oslovili. V současné době jsou na návrh OÚR oslovovány pouze firmy čistě zaměřené na urbanismus a architekturu, případně dopravu, jedná-li se o dopravní studie.
Ad 4) Pan Skalický již zhruba 4 měsíce není mým poradcem. Jeho role není tedy žádná. Veškeré kontakty s ním jsem přerušil.
Ad 5) Schůzka 24. 9. 2015 se netýkala územní studie – Smíchov jak uvádíte. Jednalo se o pracovní schůzku OÚR nad podklady a požadavky na ÚS Radlická a okolí, aby byla akceptována ze strany MHMP k dalšímu zpracování (zanesení u Ústavu územního plánování, atd.)
Ad 6) Není mým úkolem určovat oslovované firmy a ani si na to nečiním nárok. Dle informací z OÚR nebylo nikdy počítáno s oslovením Vámi zmíněné firmy k podání nabídky na studii Smíchov. Tedy neobjeví se ani v návrhu oslovených předkládaných do Výboru územního rozvoje.
Ad 7) Toto je pouze Vaše mylná dedukce z chyby OÚR, kdy došlo k překopírování osnovy zadání odsouhlasené i MHMP s komentáři patřícími do jiného pracovního materiálu. Komentáře se týkaly především měřítek jednotlivých výkresů.  S příslušnými pracovníky OÚR jsem toto již probral a sjednal nápravu.

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Lukáš Budín

                                                                                                   1. zástupce starosty

 

V Praze dne 15.12.2015

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě