Vyhazování úředníků

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
03. 12. 2020
Interpelující:
Bc. Martin Slabý
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace: starostka Mgr. Renáta Zajíčková dne 10. 11. 2020

Paní starostko,
ptám se Vás jako nejvyššího představitele radnice Městské části Prahy 5, jak jste mohla dovolit vyhazování úředníků v pracovní neschopnosti a v důchodovém věku ze zaměstnání v době coronavirové epidemie? V době, kdy stát žádá společnosti a instituce aby zachovali pracovní místa a vynakládá velké částky na udržení pracovních míst.
Dne 21. 10. Usnesením rady městské části došlo k optimalizaci počtu systemizovaných míst z 345 na 342 jako výsledek dlouhodobé snahy o snižování počtu úřednických systemizovaných míst.
Důvody pro snížení stávajícího počtu:
Od 1. 7. 2020 byl RMČ schválen nový organizační řád, došlo mimo jiné k organizační změně v odboru Kanceláře městské části a vznikl nový odbor Vnějších vztahů a komunikace.
1) V odboru Kanceláře městské části bylo zjištěno, že dvě pracovní pozice jsou nadbytečné. Jedná se o neúřednické pozice asistent/ka zařazené v 8 platové třídě katalogu prací. Na těchto pozicích je zabezpečována administrativně-technická činnost a servisní práce. Nejedná se o odborné úřednické pozice vykonávající správní činnost jak v přenesené nebo v samostatné působnosti. Optimalizace s nižším počtem pracovních míst s ohledem na pružnost řízení spočívá v tom, že vždy 2 členové Rady budou dohromady využívat jednu pracovní pozici – asistentka. A zde dochází k rozporu, protože pokud by se jednalo pouze o snížení pracovních míst a nikoli pomstu na asistentce bývalého místostarosty a její kolegyně, která místostarostovi když již nebyl radním vařila kávu, tak by muselo dojít ke snížení o 4 pracovní místa v odboru Kanceláře městské části. Radních je jak všichni víme 8.

2) Pokud by došlo v novém odboru Vnějších vztahů a komunikace, oddělní kultury, památkové péče, sportu a zahraničních vztahů a podpory podnikání k rušení jednoho referentského místa (referent/ka v pracovní neschopnosti, jednalo by se celkem o 5 pracovních míst.) Takže optimalizace buď není dotažená do konce nebo byla připravená tendečně s úmyslem poškodit.
Tímto Vás žádám o zodpovězení těchto otázek, protože pokud došlo ke zrušení pracovních míst z důvodu pomsty je toto nemorální a sprosté. Možná, že toto je důvod kdy městská část bude vystavena soudnímu sporu o neoprávněnou výpověď. Otázka zní, kdo ponese náklady spojené s tímto soudním sporem? A je výpověď podána v souladu se zákoníkem práce když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti?

Žádám o písemnou odpověď

Odpověď:

Vážený pan
Martin Slabý
člen ZMČ Praha 5

Praha 1. prosince 2020

Vážený pane zastupiteli,
reaguji tímto na Vaši interpelaci vznesenou na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaného dne 10.11.2020 v rozsahu odpovídajícím mým kompetencím jako starostky městské části Praha 5.
Úvodem považuji za nezbytné zdůraznit, že dle § 81 odst. 5 a § 103 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o HMP“) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům městské části Praha 5 zařazeným
do ÚMČ Praha 5 tajemnice ÚMČ Praha 5, nikoliv starostka městské části Praha 5.
Povinností MČ Praha 5 stejně jako všech jiných veřejnoprávních institucí je hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky a majetkem. Stanovení optimální struktury ÚMČ Praha 5 včetně odpovídajícího počtu zaměstnanců je jedním z nástrojů pro zajištění hospodárného fungování městské části. ÚMČ Praha 5 musí být schopen plnit všechny úkoly, jež mu ukládají právní předpisy anebo jsou mu uloženy usneseními Zastupitelstva či Rady MČ Praha 5. Tomuto základnímu požadavku na funkčnost úřadu musí počet zaměstnanců odpovídat, nelze však z důvodu povinnosti řádného hospodáře udržovat nadbytečný počet pracovních míst, pokud pro všechny pracovní pozice není odpovídající využití.
Snížení počtu systemizovaných míst z 345 na 342 je výsledek aktuální snahy optimalizovat proces vyplývající z činností jednotlivých odborů a oddělení ÚMČ Praha 5. Toto snížení vychází ze snahy maximálně zefektivnit práci zaměstnanců v administrativních činnostech, nevyjímaje pracoviště sekretariátů členů Rady.
Vaše zbývající dotazy, jež spadají do výhradní kompetence tajemnice ÚMČ Praha 5, Vám budou zodpovězeny přímo paní tajemnicí.

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě