Veřejné zakázky

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
03. 12. 2019
Interpelující:
Ing. Štěpán Rattay
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý, JUDr. Peter Klein, MPA

Interpelace:

Interpelace

7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
5. 11. 2019

místostarosta Bc. Martin Slabý (ANO 2011)
a
tajemník úřadu MČ Praha 5

Odvolávám se na pozitivní nález interního auditu z jara letošního roku, který konstatuje předražení veřejné zakázky rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova, která byla zadána Odborem správy veřejných prostranství a zeleně. Drtivá většina veřejných zakázek malého rozsahu zadaných v letech 2017-2018 tímto odborem se pohybuje velmi blízko hranicí 6 mil. Kč u stavebních prací resp. 2 mil. Kč u dodávek a služeb (viz. Graf). Správa veřejných prostranství spadá do vaší gesce pane místostarosto Bc. Martine Slabý z hnutí ANO, proto se Vás dovoluji dotazovat, zda jste již nechal provést prověření obdobných veřejných zakázek, které se svými plněními pohybují nápadně blízko horními limitům zakázek malého rozsahu?
Pokud ano, která plnění byla prověřena? Současně se dovolím zeptat jaké konkrétní kroky odbor provedl, aby dalšímu možnému předražování zakázek předcházel?

Tajemník úřadu
Současně s ohledem na možný výskyt rizika manipulace a předražování veřejných zakázek zadávaných MČ Praha 5, na které jsem již nejednou poukazoval, se dovoluji, na základě §51 odst.2 písmeno c) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, dotazovat pana tajemníka, jaké budou ze stran úřadu podniknuty kroky a opatření pro zprůhlednění procesu zadávání zakázek malého rozsahu tj. zakázek s výší plnění dodávek nebo služeb do 2 mil. Kč bez DPH a stavebních prací do výše 6 mil.Kč bez DPH?

Děkuji za vaše písemné odpovědi.
S pozdravem
Ing. Štěpán Rattay – zastupitel MČ Praha 5 (Piráti)

Odpověď:

INTERPELACE od Ing. Štěpána Rattaye

Zprůhlednění procesu – odpověď na interpelaci Ing. Š. Rattayovi

Vážený pane zastupiteli,

v návaznosti na Vaši interpelaci ze dne 5. 11. 2019, prostřednictvím které jste se odkazem
na § 51 odst. 2 písm. c) zákona o č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha, ve znění pozdějších předpisů, dotazoval, jaké budou ze stran Úřadu městské části Praha 5 podniknuty kroky
a opatření pro zprůhlednění procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. zakázek s výši plnění dodávek nebo služeb do 2 mil. Kč bez DPH a stavebních prací do výše 6 mil. Kč bez DPH, si Vám dovoluji sdělit následující.

Problematiku zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách nebo ZZVZ), který v § 27 vymezuje veřejnou zakázku malého rozsahu jako veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo je nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo
na služby částce 2 mil. Kč, nebo na stavební práce částce 6 mil. Kč bez DPH. Zákon o veřejných zakázkách v § 31 výslovně stanoví, že zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu s tím, že při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6, a tedy zejména zásadu transparentnosti, přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V prostředí Městské části Praha 5 pak podrobnosti výše uvedeného zákonného vymezení pro veřejné zakázky malého rozsahu upravuje vnitřní organizační předpis, kterým je směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek Úřadu městské části Praha 5, která byla a její novely jsou schvalovány Radou městské části Praha 5. Tato směrnice pak následně obsahuje podrobnosti procesu veřejných zakázek malého rozsahu. V současné době je tento proces nastaven v souladu se zákonem o veřejných zakázkách tak, že směrnice rozlišuje několik cenových pásem v závislosti na předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Pro každé takto stanovené pásmo jsou předmětnou směrnicí stanoveny náležitosti a povinnosti, které musí být ve vztahu k oslovovaným účastníkům dodrženy (počet oslovovaných, lhůta
pro podání nabídek, apod.). V této souvislosti je nutné zdůraznit, že platná a účinná směrnice představuje toliko výchozí bod a je vždy na gesčním odboru, potažmo gesčním radním, jakou míru transparentnosti pro veřejné zakázky malého rozsahu využije. Platí totiž, že je to vždy odpovědný politik, který na základě směrnice může volit mezi výzvou neomezenému počtu dodavatelů, jelikož směrnice uvádí jen minimální povinný počet oslovovaných subjektů, nebo oslovením konkrétních dodavatelů, či modifikovat jiné výchozí parametry zadávacího řízení, stanovené ve směrnici.

Výše uvedené bezprostředně souvisí se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Za správné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zodpovídá v souladu s čl. 6 směrnice gesční odbor, který také předkládá, v případě, že nezvolil výzvu neomezenému okruhu účastníků, seznam vhodných účastníků. Již ze samé podstaty procesu zadávání veřejných zakázek je zřejmé, že odpovědností za tyto záležitosti má a může nést jedině gesční odbor. I proto byla žádost o vyhlášení veřejné zakázky doplněna o povinně vyplňovaný list, kterým má gesční odbor prokázat a svým podpisem stvrdit, že prověřil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelného využití prostředků městské části. Odbor legislativní a právní vnímá tuto otázku jako důležitou, a proto min. dvakrát ročně provádí interní školení úřadu v procesu zadávání veřejných zakázek, včetně způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Městská část Praha 5 nad rámec svých povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách, u veřejných zakázek malého rozsahu vede komunikaci s účastníky elektronicky, včetně příjmu nabídek pouze v elektronické podobě, přes profil zadavatele (https://zakazky.praha5.cz/), kde je zaevidován každý krok zadavatele s historií, kterou nelze nijak pozměnit či dodatečně upravit. Tímto způsobem jsou dodrženy nejen zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ, ale také doložitelnost a průkaznost celého procesu administrace veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci veřejných zakázek malého rozsahu jsou tak uveřejňovány veškeré dokumenty tak, jako u zakázek podlimitních a nadlimitních
a to včetně rozhodnutí o výběru dodavatele, kde je zveřejněno, jací účastníci odevzdali nabídku a jaká byla jejich nabídková cena, případně další hodnoty hodnocených kritérií pokud není hodnoceno pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Zejména proto, že i v případě rozhodnutí o výběru dodavatele je v prostředí Městské části Praha 5 nad míru postupováno v souladu se ZZVZ a rozhodnutí o výběru dodavatele tak obsahuje i odůvodnění výběru. Pro Vaši informaci, Městská část Praha 5 je toliko jednou z pěti městských částí (Praha 1 až Praha 20), která na svém profilu zveřejňuje veškeré dokumenty k veřejným zakázkám malého rozsahu, přičemž pět městských částí zveřejňuje pouze smlouvy, pět městských částí zveřejňuje jen zadávací dokumentaci a smlouvu (bez rozhodnutí o výběru dodavatele) a čtyři městské části nezveřejňují vůbec nic. Jen pro úplnost nutno zmínit, že Městská část Praha 5 zveřejňuje na svém profilu všechny smlouvy, přesto, že zákon to vyžaduje jen u veřejných zakázek s hodnotou plnění nad 500 tis. Kč bez DPH. Přičemž od doby účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv poskytuje ZZVZ zadavatelům „volnost“ ohledně zveřejňování smluv a to v souladu s § 219, odst. 1, písm. d) ZZVZ, dle kterého zadavatel není povinen zveřejnit takovou smlouvu na svém profilu zadavatele, která je uveřejněna podle jiného právního předpisu. I z tohoto přehledu je tak zřejmé, že Městská část Praha 5 si drží vysokou míru transparentnosti i v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Vážený pane předsedo, vzhledem k výše uvedenému je tak zřejmé, že Úřad městské části Praha 5 dosahuje významnou míru transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která často překračuje požadavky právních předpisů. Jako bývalému radnímu
a předsedovi kontrolního výboru je Vám zřejmé, že otázka změny cenových pásem pro veřejné zakázky malého rozsahu nastavených ve směrnici č. 3/2017 je otázkou politickou vyžadující
si minimálně nadpoloviční většinu členů Rady městské části Praha 5.

S pozdravem

JUDr. Peter Klein, MPA
pověřen vedením
Úřadu městské části Praha 5

V Praze dne 28. 11. 2019

———————————————————————————————————————————————————————————-

pan Ing. Štěpán Rattay
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 27. 11. 2019

Rizikové veřejné zakázky

Vážený pane zastupiteli, předsedo kontrolního výboru Ing. Rattay,

v reakci na vaši interpelaci uvádím následující:

Tak, jak jsem již uvedl a řekl mnohokrát, audit či kontrolní zjištění z kterého při svých závěrech neustále vycházíte, vypracovaný pí. Mgr. Ing. Poláčkovou byl vypracován tendenčně, aby ve svém výsledku plně vyhovoval svými závěry zadavateli tohoto auditu, avšak pracuje se špatnými a neodpovídajícími podklady, de facto zkreslujícími.
Na toto kontrolní zjištění Mgr. Ing. Poláčkové reagoval písemným stanoviskem odbor OSP, ve kterém byla snaha o vyjasnění celkové situace. Toto stanovisko již nebylo nikde zapracováno.
Poté následoval posudek na kontrolní zjištění Mgr. Ing. Poláčkové, vypracovaný doc. Ing. Vladimírem Králíčkem, CSc., kde je uvedeno „cituji“ posudek se a priori nezabývá hodnotovými veličinami….
Toto se potvrdilo stanoviskem Ing. Ladislava Hovorky, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, inženýrská a projektová činnost. Osloven byl na základě objednávky 0183/OSP/19 a souladu se zadáním tehdejšího starosty pana Mazura a já toto zadání odsouhlasil, dále následuje „citace ze stanoviska Ing. Hovorky „
Na základě objednávky. 0183/OSP/19 ze dne 11. 9. 2019 jsem zahájil práce na znaleckém posudku ve věci hodnoty veřejné zakázky“ Oprava dětského hřiště Kudrnova“. Tímto stanoviskem Vám oznamuji, že znalecký posudek nelze vypracovat.
Důvodem pro nemožnost vypracování znaleckého posudku, je způsob a rozsah zadání proti rozsahu podkladů a vstupních informací, které jsem měl k dispozici. Omlouvám se za pozdní reakci, minulé období bylo využito zejména k tomu, že jsem prověřoval veškeré dostupné varianty ocenění a další možné podklady, které by mohly být k dispozici, než jsem přistoupil k závěru, který tímto sděluji.
Předmětem zakázky bylo znalecké na cenění záměru „Oprava dětského hřiště Kudrnova“ a vyhodnocení, zda došlo v rámci přípravy a realizace původního projektu této veřejné zakázky k jejímu předražení.
Pro ocenění nemovitých věcí, resp. staveb je k dispozici řada nástrojů. Aniž bych to v tuto chvíli podrobněji zdůvodňoval, nepřichází v úvahu ocenění podle cenového předpisu, ani ocenění věcnou či výnosovou hodnotou, což jsou nástroje, určené pro jiný účel ocenění. Pokud je uváděn požadavek na prověření případného předražení zakázky, mělo by to znamenat, že existuje a definovatelná obvyklá cena podobného zařízení, s kterou by bylo možné posuzovanou stavbu porovnat- v souladu s ustanovením zákona o oceňování majetku. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Této problematice jsem věnoval poměrně značné úsilí, protože staveb dětských hřišť vznikla v posledním období jistě celá řada. Výsledkem je, že naprosto ve všech zjištěných případech se jedná o individuálně řešené stavby, u kterých nelze nalézt parametry k porovnání. To tedy vylučuje možnost provést závěr, zda stavba byla či nebyla předražena, protože nemáme definováno, proti čemu by měla být předražena. Obvyklou cenu v podstatě není možné definovat.
Tolik citace z materiálu dodaného Ing. Hovorkou, který máte k dispozici v plném znění.
Ve své interpelaci píšete, že drtivá většina veřejných zakázek v roce 2017 a 2018 se pohybuje v blízkosti hranice 6 milionů bez DPH. Toto velké množství se týká obnov dětských hřišť, na které jsme obdrželi dotaci 45 milionů od Magistrátu hl. města Prahy. Jednalo se o obnovu osmi dětských hřišť. My jsme projekty přepočítali a upravili tak, že nám ještě 6 milionů z těchto dotačních peněz zbylo a to vše jsme předali na poskytovatele dotace MHMP s dotazem, zda takto ušetřené peníze můžeme použít k opravě dalšího devátého hřiště. Od poskytovatele dotace MHMP jsme k tomuto obdrželi souhlas.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že není potřeba přezkum těchto realizací.
Nemyslím si, že realizované zakázky odboru OSP jsou předražené. Stále vycházíme ze standardu kvality, který byl nastaven v předchozích letech, kdy nikdo z nás na Radnici Praha 5 nebyl.
Praha 5 má celkem 59 dětských hřišť a na 90 % těchto hřišť´ jsou herní prvky HAGS nebo těmto kvalitativně podobné. Tyto herní prvky jsou na dětských hřištích více než 10 let a stále slouží.
Na závěr bych chtěl dodat, že mě velmi mrzí to, že stále fabulujete a pracujete s domněnkami.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem.

Bc. Martin Slabý
místostarosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě