Střet zájmů ve věci rekonstrukce školské budovy v ul. Plzeňská pronajaté Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

Datum interpelace:
22. 06. 2021
Datum odpovědi:
21. 07. 2021
Interpelující:
Mgr. Nadežda Priečinská
Interpelovaný:
JUDr. Tomáš Homola
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Střet zájmů ve věci rekonstrukce školské budovy v ul. Plzeňská pronajaté Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
22.6.2021
JUDr. Tomáš Homola
Člen rady městské části

Vážený pane místostarosto,
obracím se na Vás s interpelací ve věci rekonstrukce školské budovy v ul. Plzeňská 39, která je pronajata Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

I.
Školská budova v ul. Plzeňská 39, která je pronajatá Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. je již delší dobu ve stavu, který vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Vycházeje zejména z opakovaných žádostí nájemce, je stav oken havarijní. Odkazuji mimo jiné na dopisy nájemce ze dne 2.7. 2015, 16.2. 2018, kde Mgr. Renáta Zajíčková apelovala na zástupce radnice, aby v krátké době zařadili výměnu oken do plánu investic. Dne 21.11. 2018, tedy v době, kdy paní Zajíčková již byla první místostarostkou městské části schválila rada městské části výběr účastníka o veřejnou zakázku s názvem „Výměna oken v objektu Plzeňská 39/117“. Ani po dvou letech však k realizaci této rekonstrukce nedošlo a výměna oken ani není zařazena do aktuálního plánu investic.
V důsledku toho naše školská budova i nadále chátrá. Přitom nájemce se zavázal, že do roku 2018 provede předpokládané investice ve výši 11.210.000,- Kč (viz doplnění žádosti o pronájem budovy ze dne 30.10.2012). Ačkoliv se tento závazek k neznámých důvodů následně neobjevil v samotné nájemní smlouvě, mám za to, že nájemce jím je vázán. To ostatně potvrdila sama paní Zajíčková, kdy už jako starostka městské části na jednání zastupitelstva dne 19.5. 2020 řekla cit.: „Když jsme do té soutěže šli, zavázali jsme se k nějaké investici. Hlásím se k tomu a čekám na to, až městská část rozhodne, jakým způsobem bude se školou v součinnosti. Pro to, abychom mohli realizovat nějaké investice – některé jsme již realizovali, není to tak, že bychom nerealizovali, potřebuji maximální součinnost městské části.“
Z uvedeného je tedy zřejmé, že gymnázium je připraveno na investici městské části přispět přibližně do výše 10.000.000,- Kč, což by byl zásadní příspěvek na rekonstrukci školy. Nájemní vztah je sjednán do roku 2023 a městská část jako řádný hospodář by měla využít nabízeného příspěvku a rekonstrukci městské budovy realizovat. V opačném případě se mže stát, že se nám budova vrátí ve velmi špatném technickém stavu v době, kdy už nebude mí městský část možnost využít závazku nájemce.

S ohledem na to se Vás tedy ptám a žádám odpověď na tyto otázky:
1) Proč nebyla oprava/výměna oken na školské budově v ul. Plzeňská zařazena do plánu investic?
2) Kdy bude rekonstrukce realizována a jakou částkou přispěje nájemce?

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

S pozdravem

Nadežda Priečinská
Zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze dne 20. července 2021

Vážená paní zastupitelko,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaného dne 22. 6. 2021, která se týkala rekonstrukce školské budovy v ulici Plzeňská 39 pronajaté Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Žádáte odpovědět na tyto otázky:
1) Proč nebyla oprava/výměna oken na školské budově v ul. Plzeňská zařazena do plánu investic?
2) Kdy bude rekonstrukce realizována a jakou částkou přispěje nájemce?
K jednotlivým dotazům sděluji následující:

ad 1) požadavky na realizaci investičních akcí předkládají organizační jednotky MČ Praha 5. Jednotlivé návrhy investičních záměrů jsou projednány ve výborech, komisích a RMČ Praha 5. Odsouhlasení plánovaných investic probíhá prostřednictvím ročního investičního plánu schváleného ZMČ Praha 5. Plán investic zahrnuje pouze investiční projekty požadované věcně příslušnými odbory a odsouhlasené ZMČ Praha 5, což je v tomto případě Odbor správy majetku ÚMČ Praha 5. S ohledem na jednotlivé gesce radních náleží projednávání oprav a rekonstrukcí tohoto majetku naší městské části do kompetence místostarosty Bc. Martina Damaška, přičemž do dubna 2020 byla tato oblast svěřena přímo Vám. Důvody, proč nebyla výměna oken zařazena do rozpočtu letošního roku (2021) mi nejsou známy.

ad 2) rekonstrukce proto bude realizována až na základě požadavku věcně příslušného odboru, který nejprve vypracuje investiční záměr s popisem věcné i ekonomické stránky plánované investice. V případě schválení žádosti a po projednání v orgánech městské části (vč. ZMČ) bude předmětná investiční akce zařazena do plánu investic. Jakou částkou přispěje nájemce je věcí opět odboru správy majetku.

Jelikož se věcí osobně zabýváte a jste současně místopředsedkyní gesčního Výboru majetku a investic ZMČ P5, předpokládám, že se osobně zasadíte o zařazení této investiční akce v rámci projednávání rozpočtu MČ P5 na následující rok.

S pozdravem

JUDr. Tomáš Homola