Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou

Datum interpelace:
23. 09. 2004

Interpelace:

I n t e r p e l a c e

 

 

Věc: Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou

       reakce článek v Blesku a  na Vaši odpověď  ze dne 

    1.7.2004 k interpelaci členky OZ Praha 5  RNDr.Jelínkové

 

 

      

Vážený pane starosto,

 

byl jsem upozorněn občany na článek „Šikovný padák úřednici Prahy 5“, který zřejmě vychází z Vaší odpovědi na interpelaci členky OZ Prahy 5  RNDr. Jelínkové, CSc.

 

 

Žádám, abyste mi odpověděl na následující otázky

 

1)    ve věci rozvázání pracovního poměru s ing. Novotnou

         datum žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou

         od kterého data ing. Novotné nebyla přidělována práce a kdo tak rozhodl

         proč (a jak dlouho) docházelo k neklidu a narušování mezilidských a pracovních vztahů na OSZ

         jakým způsobem byli potrestáni pracovníci OSZ, kteří se na „neklidu“ podíleli

         došlo poté, co ing. Novotné nebyla přidělována práce a nedocházela na pracoviště k pozitivní změně na OSZ- zda bez její přítomnosti  „kolektiv efektivně pracuje“

         kdy nastoupila ing. Novotná na ÚMČ Praha 5

         kdy bylo vydáno ing. Novotné  „Osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“

 

2)    ve věci soudního sporu o neplatném rozvázání pracovního poměru s pí Šobrovou,  pracovnicí OSZ

         ke kterému datu je v právní moci rozsudek o neplatnosti rozvázání pracovního poměru

         kolik činí náklady za prohraný spor – náhrada ušlé mzdy vč. nákladů řízení a náklady na zastupování  MČ Praha 5

         kdy byla vyplacena náhrada ušlé mzdy

         jak byla vyvozena osobní odpovědnost  za prohraný spor

          

 

Závěrem:

 

Vážený pane starosto,

 jako poslanci máme právo interpelace a z toho důvodu mnou požadované informace nehodlám získávat prostřednictvím představitelů Úřadu městské části Praha 5 – viz Vaše odpověď poslankyni OZ Dr. Jelínkové ze dne 1.7.2004

Nedomnívám se, že to jsou interpelující poslanci, kteří poškozují dobré jméno Městské části Praha 5  a Úřadu městské části Praha 5. Poměry na Úřadu městské části Praha 5 – všeobecně –  jsou věcí veřejnou, stejně tak, jako hospodaření s finančními prostředky.

 

Žádám, aby byly na www.praha5.cz doplněny všechny interpelace od počátku volebního období.

Pokud si vzpomínám,   poměry na OSZ byly předmětem již několika interpelací  a občané  mají právo znát souvislosti.

 

 

 

                                                                               ing. Bohuslav Dvořák

                                                                               člen OZ Praha 5

 

 

V Praze dne 23.9.2004

Odpověď:

Vážený pane inženýre,

 

Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 23. 9. 2004, která se týkala personálních záležitostí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 5 (dále jen OSZ):

k bodu 1)

– Ing. Novotná požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou dne 24. 3. 2004

– práce nebyla Ing. Novotné přidělována od 19. 4. 2004, a to na základě rozhodnutí

  tajemníka ÚMČ Praha 5, Ing. Karla Čudy

– bylo zjištěno, že na OSZ došlo k narušení vztahů na základě trvalých rozporů, nebylo ale      

   zjištěno, jaký byl prvotní podnět

– Zákoník práce nezná termín potrestání zaměstnance, nicméně vedoucím oddělení OSZ byly

  sníženy částky osobního ohodnocení

– bez přítomnosti Ing. Novotné na pracovišti pracoval kolektiv OSZ efektivněji

– Ing. Novotná byla jmenovaná do funkce vedoucí OSZ ke dni 1. 10. 2002

– osvědčení o vykonání Zkoušky zvláštní působivosti nebylo Ing. Novotné vydáno

k bodu 2)

– rozsudek o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s paní Šobrovou je v právní moci

  k 2. 7. 2004

– o tom, jaké budou náklady za prohraný spor se v současnosti vede jednání mezi právním

  zástupcem MČ Praha 5, JUDr. Kopáčkem a právní zástupkyní paní Šobrové, JUDr. Uhrovou

– náhrada ušlé mzdy zatím nebyla paní Šobrové vyplacena

– při rozvázání pracovního poměru s paní Šobrovou nedošlo ze strany zaměstnanců ÚMČ P 5

  k žádnému pochybení, proto není možné vyvozovat konkrétní osobní odpovědnost a je

  samozřejmě nutné respektovat názor soudu.

 

V současné době jsou již na www stránkách ÚMČ Praha 5 doplněny všechny odpovědi na interpelace od počátku posledního volebního období.

S úctou

                                                                                           Mgr. Milan J a n č í k

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě