ředitelé institucí

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
17. 02. 2016
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Téma: Pracovní náplň vedoucích institucí zřizovaných MČ Praha 5

Interpelovaný: Starosta městské části Praha 5

 

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou, zda přetěžuje městská část Praha 5 ředitele institucí zřizovaných MČ Praha 5 v rámci pracovních povinností, tak že se nemohou věnovat řešení podnětů občanů Prahy 5. Osobně nejsem srozuměn s přístupem vedoucího pracovníka kulturní instituce zřizované MČ Praha 5, který mi ve výzvě k nápravě poškozování majetku MČ Prahy 5 ve správě odpověděl: „Zřejmě jste dobře nepochopil, co jsem vám psala v odpovědi na vaši „zastupitelskou a občanskou iniciativu“. Tak tedy znovu a naposled, protože mám opravdu dost jiné práce …“

 

Žádám o vyjádření, zda se jedná u vedoucích pracovníků institucí zřizovaných MČ Praha 5 o obecně odmítavý a podrážděný přístup k  projednávání podnětů  občanů Prahy 5.

Žádám o vyjádření, jak je v pracovní náplni vedoucích pracovníků institucí MČ Prahy 5 ukotveno řešení podnětů občanů Prahy 5. 

Žádám o vyjádření, jak zajistíte upřednostnění řešení podnětů občanů Prahy 5 u institucí zřizovaných MČ Prahy 5.

Důrazně žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                                                   Vážený pan

                                                                                                            Zastupitel MČ Praha 5

                                                                                                              MUDr. Zlatko Marinov                                                                          

       V Praze dne 17.2.2016

 

Vážený pane,

k Vaší písemné interpelaci na téma „Pracovní náplň vedoucích institucí zřizovaných MČ Praha 5“ adresované starostovi městské části Praha 5, kterou jste předal na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 26.1.2016, Vám sděluji následující:

Vzhledem k tomu, že jste ve své interpelaci neuvedl žádné konkrétní údaje, vyjma citace jedné věty z blíže neurčeného zdroje, mohu Vám odpovědět toliko v obecné rovině.

Základní povinností každého zaměstnance a každého vedoucího zaměstnance vyplývající z pracovního poměru je dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané. Tato povinnost je primárně zakotvena v pracovněprávní úpravě, která dopadá na všechny zaměstnance, a to bez rozdílu, zda se jedná o zaměstnance soukromoprávního či veřejnoprávního sektoru. S porušením této zákonné povinnosti je pak spojen určitý právní důsledek (např. výpovědní důvod).

Pokud tedy budete jako člen zastupitelstva městské části Praha 5 vznášet dotazy, připomínky a podněty na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část Praha 5, nebo na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část Praha 5 založila či zřídila, realizujete svoje zákonné právo (viz ustanovení § 87 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a musíte obdržet písemnou odpověď do 30 dnů. Rovněž můžete jako člen zastupitelstva městské části požadovat od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem Vaší funkce, nestanoví-li zákon jinak (viz ustanovení § 51 odst. 3 písm. c) výše citovaného zákona).

Ze strany uváděných orgánů a osob se pak jedná o povinnost tyto požadavky vyřídit, neboť je stanovena právním předpisem vztahujícím se k práci jimi vykonávané.

Pokud jste se ovšem ve svém kontaktu s „vedoucím pracovníkem kulturní instituce zřizované MČ Praha 5“ (jak uvádíte) neidentifikoval jako člen zastupitelstva městské části Praha 5, pak se nejednalo o realizaci Vašeho práva spojeného s výkonem veřejné funkce, ale pouze o svobodnou možnost komunikace s libovolným subjektem.

S politováním musím konstatovat, že úroveň jakýchkoliv projevů právní úprava neřeší, nicméně je na místě předpokládat projevy odpovídající obecnému chápání slušnosti a prosté různých emočních komentářů. V tomto smyslu je možné přijmout adekvátní opatření, ovšem pouze na základě konkrétní stížnosti, např. na nezdvořilé chování apod.

 

S pozdravem

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě