realizace prodeje pozemku par.c. 3560

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
26. 10. 2016
Interpelující:
Pavel Chramosta
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pane radní Herolde,

na minulém zastupitelstvu jsem Vás interpeloval ve věci:

Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 na adrese Grafická 46, Praha 5, včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov,  právnické osobě založené z oprávněných nájemců, dle platných Zásad prodeje bytových domů MČ Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku Ing. Beneše č. 4428-028/16 z 20. 2. 2016, tzn. 22. 900. 000 Kč.

Kde jsem Vás žádal o vysvětlení k posudku zhotoveném Ing. Benešem.

Toto vysvětlení mi podal prostřednictvím Vaší odpovědi sám Ing. Beneš.

Musím ale konstatovat, že s odpovědí jsem spokojen nebyl, a to proto, že Ing. Beneš v odpovědi uvedl toto.

citace z předmětného posudku:

„str.17 – čl.4,3: průměrná prodejní jednotková cena je znalcem stanovena v závislosti na aktuálním stavu realitního trhu, aktuálním stavebně technickém stavu domu a jednotek a odráží obvyklou cenu dosažitelnou v daném místě a čase“

citace z  odpovědi Ing. Beneše

„Na základě uvažování výše uvedených vlivů, které odrážejí úvahy reálného realitního trhu, byla nejdříve znalcem stanovena cena bytové plochy v budově č.p.865 po jednotlivých podlažích, a to ve stavu, který odpovídá standardnímu domu,“

 

Tedy v posudku cenu před odečtením částky 8.650.000,-KČ Ing. Beneš uvádí jako cenu odpovídající aktuálnímu stavebně technickém stavu domu ale v odpovědi tvrdí, že odpovídá standardnímu domu.

 

citace z předmětného posudku:

„str.17 –  tabulka 2. řádek 6.: Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.    – 8.650.000,-KČ“

citace z  odpovědi Ing. Beneše

„str.4 –   Znalec v posudku nijak neřeší problematiku neodbydlených nákladů za výstavbu půdních bytových jednotek nájemci ani neřeší problematiku výtahu, která je však pro kvalitu bydlení v objektu č.p.865 důležitá.  Tato problematika nebyla předmětem zadání.                              

Námitka zastupitele p. Pavla Chramosty o kompenzaci neodbydlených nákladů či o výtahu je irelevantní.“

 

Tedy v posudku částku 8.650.000,-KČ Ing. Beneš zdůvodňuje „Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.“ ale v odpovědi tvrdí, že v posudku nijak neřeší „problematiku neodbydlených nákladů za výstavbu půdních bytových jednotek nájemci ani neřeší problematiku výtahu.!

 

Upozorňuji, že se jedná o právě o částku 8.650.000,-KČ, kterou jsem žádal vysvětlit a která byla zdůvodněna právě a jenom v tabulce č. 2.

 

Takže, je možné, že jsem se zbláznil, nebo jsem něco špatně pochopil. I když se domnívám, že ne. Spíše se ale domnívám, že se tady někdo, Ing. Beneš, snaží překroutit to, co napsal v posudku, podle kterého rozhodovalo zastupitelstvo, neboli lže.

 

Ani snad nebudu uvádět, co říkala moje babička o tom, kdo lže.

 

Nicméně se domnívám, že tak důležité podklady, jako jsou posudky, by měl pro MČ zhotovovat někdo, na kom není ani trochu pochybností a bohužel musím konstatovat, že tato pochybnost tady pro mě, jakožto zastupitele MČ u osoby Ing. Beneše je.

 

A proto Vás pane radní velmi důrazně vyzývám k ukončení spolupráce s Ing. Benešem a k přezkoumání jím zhotovených posudků, které mají být využity k budoucím nebo již běžícím prodejům nebo pronájmům nemovitého majetku MČ P5.

 

S úctou Pavel Chramosta

zastupitel

 

 

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď:

        Městská část Praha 5

 

              Bc. Lukáš Herold

         zástupce starosty MČ P5

 

                                                                                                                                        20. 10. 2016

                      

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Pavel Chramosta, zastupitel MČ Prahy 5

 

Vážený pane Chramosto,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 22. 09. 2016.

 

na základě Vaší první interpelace jsem požádal pana Ing. Beneše o vyjádření, které se stalo součástí odpovědi na interpelaci. Abych měl já a celá městská část opravdovou jistotu v této věci, oslovil jsem ještě jiného znalce, konkrétně pana Ing. Mertena o odborné posouzení znaleckého posudku Ing. Beneše. Dovolím si citovat:

 

Závěr: Jak již bylo výše uvedeno, je znalecký posudek č. 4428-028/16, vypracovaný Ing Janem Benešem dne 20. 2. 2016, vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) a obsahuje veškeré formální i věcné náležitosti znaleckého posudku, včetně znalecké doložky. Kontrolním výpočtem byla stanovena cena dané nemovitosti v místě a čase obvyklá. Rozdíl mezi cenou stanovenou v posudku Ing. Beneše a stanovenou kontrolním výpočtem je 1.850.000 Kč. Tento rozdíl je minimální  – představuje méně než 8,8 z nižší částky (stanovené kontrolním výpočtem). Odhadnutou cenu 22.900.000 Kč v posudku č. 4428-028/16 lze proto považovat za správnou.

 

Tímto považuji celou věc za jednoznačně uzavřenou a nehodlám psát slohová cvičení na téma, zda jste se zbláznil či něco špatně pochopil – jak píšete ve své interpelaci. Důrazně se ale ohrazuji proti tomu, abyste lidi, kteří pracují pro MČ, a jak bylo jednoznačně potvrzeno, pracují velmi dobře, nevybíravým způsobem osočoval.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Lukáš Herold

Zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě