Pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 45

Datum interpelace:
25. 06. 2019
Datum odpovědi:
29. 08. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

Pan Lukáš Herold
Člen RMČ Praha 5
23.6.2019

Interpelace – pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 45.

Vážený pane radní,
obracím se na Vás v záležitosti pronájmu nebytového prostoru č. 474/902 na adrese Janáčkovo nábřeží 45, který schválila rada MČ dne 5. 6. 2019. Jedná se o pronájem ve prospěch společnosti Libochowská group a.s.
Tento nebytový prostor měla až do roku 2015 v pronájmu společnost Bohemia group a.s. (později pod novým názvem World & Bohemia Group). Z důvodu existence dluhu na nájemném však dne 10. 3. 2015 dostala usnesením RMČ č. 11/289/2015 výpověď. Žádost o zpětvzetí výpovědi byla zamítnuta usnesením RMČ č. 25/805/2015 ze dne 9. 6. 2015. Od roku 2017 je výše uvedená společnost v likvidaci.
Podle informací, které mám k dispozici, tato společnost využívala nebytový prostor i po výpovědi z nájmu a ze strany radnice nebyla vůle řešit vyklizení prostor.
Firma Libochowská group a.s. má na uvedené adrese sídlo již od roku 2010.
Obě společnosti spojuje jméno Milana Jančíka, který je podle obchodního rejstříku jediným akcionářem starého i nové nájemce.
Pro úplnost je ještě potřeba dodat, že nový nájemce užívá pouze jednu část původního NP, který byl administrativně rozdělen na dvě části.
Nový nájemce nabídl měsíční nájemné o 500 Kč vyšší, než druhý v pořadí.
Faktický stav je tedy takový, že firma World & Bohemia Group a.s., vlastněná jediným akcionářem Milanem Jančíkem neplatila nájem a dostala výpověď, kterou nerespektovala. Nyní je v likvidaci. MČ Praha 5 uzavřela novou nájemní smlouvu na část NP č. 474/902 s firmou Libochowská group a.s. vlastněnou tímtéž jediným akcionářem, Milanem Jančíkem.
Nabízí se otázka, co se stane, nebude-li Libochowská group a.s. platit nájem a Milan Jančík bude mít v záloze nějakou další akciovou společnost, která o směšnou částku vyhraje výběrové řízení. Vznikne pak totiž svého druhu perpetuum mobile na trvalý a fakticky bezúplatný pronájem NP č. 474/902.
Pronájem NP č. 474/902 je legální, ale na druhou stranu je pragmatický až za hranici dobrých mravů. Za uvedených okolností tedy žádám, aby rada usnesení revokovala a výběrové řízení na pronájem předmětného nebytového prostoru zrušila a vyhlásila nové.

Ing. Josef Cuhra
Klub KDU a nezávislých, předseda

Odpověď:

V Praze dne 29. srpna 2019

Vážený pane předsedo, milý Josefe,

v odpovědi na tvoji interpelaci ti sděluji, že se nemusíš obávat toho, že vznikne perpetuum mobile ač bychom se tím mohli stát slavní.

Městská část má od roku 2015 výrazně lépe ošetřeny všechny nájemní smlouvy na nebytové prostory. Na základě usnesení RMČ č. 27/889/2015 ze dne 23.6.2015  – Opatření prevence vzniku pohledávek ze samosprávné činnosti se u každé nově uzavírané smlouvy aplikuje ustanovení o jednatelském ručení (pokud se jedná o právnickou osobu s.r.o. a a.s.) a samostatně se uzavírá Smlouva o rozhodčím řízení (pokud se jedná o osoby fyzické podnikající, osoby právnické ve formě veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti).

Jednatelské ručení:

Osoba zastupující nájemce – právnickou osobu, kterou ke dni uzavření této smlouvy je pan/paní …….., dat. nar. …………, bydliště …………., prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se stává ručitelem všech dluhů nájemce vzniklých z této smlouvy. Ručitel za dluhy ručí celým svým majetkem. Totéž platí pro každou další osobu, která je či bude v souladu s údaji uvedenými v příslušném veřejném rejstříku oprávněná tuto právnickou osobu zastupovat.“

 

Smlouva o rozhodčím řízení.

„Rozhodčí smlouva zakládá samostatnou pravomoc k rozhodování majetkových sporů z nájemní smlouvy tří jmenovitě určených rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Případný spor bude rozhodnut jedním z takto jmenovitě určených rozhodců, přičemž smlouva stanovuje i  jejich posloupnost. Uzavření rozhodčí smlouvy se týká fyzických osob podnikajících a právnických osob ve formě veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.“

 

Společnost LIBOTOWSKA GROUP a. s. má uzavřenu jak Smlouvu o rozhodčím řízení, tak má ve Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ustanovení o jednatelském ručení Jak sám konstatuješ pronájem NP č. 474/902 (a, b) proběhl legálně, není proto žádný důvod k změně stanoviska RMČ.

V úctě

 

Lukáš Herold

Radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě