Pravidla pro hodnocení působení ředitele ve funkci

Datum interpelace:
19. 05. 2020
Datum odpovědi:
16. 06. 2020
Interpelující:
Mgr. Vít Šolle
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

V Praze 5 19.5.2020

Vážená paní starostko Zajíčková,

15.11.2017 začala platit pravidla pro hodnocení působení ředitele ve funkci. Pravidla přijala RMČ MČ Praha 5.
Účelem pravidel je stanovení jednotného postupu hodnocení působení ředitele/ky ve funkci, které/mu končí šestileté funkční období (viz § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění).
Stanovení obsahu a průběhu komplexního hodnocení práce ředitele/ky, jehož výsledkem bude buď zřizovatelem vyhlášený konkurz na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace, nebo potvrzení ředitele/ky v této funkci na další šestileté období.

1. Byla tato pravidla použita?
2. Byla tato pravidla zrušena nebo změněna?
3. Proběhlo hodnocení působení ředitelů, kterým končí funkční období?
4. Jsou k dispozici vyjádření školské rady?
5. Je k dispozici stanovisko ČŠI?

Vážená paní starostko, jedná se o vyhlášené konkurzy na ředitele tří škol zřizovaných MČ P5 – FZŠ Drtinova, ZŠ a MŠ Kořenského a ZŠ a MŠ Barrandov II. V Remízku.

Děkuji za odpověď

Mgr. Vít Šolle

———————

Pravidla pro hodnocení působení ředitele školy ve funkci

Účelem pravidel je stanovení jednotného postupu hodnocení působení ředitele/ky ve funkci, které/mu končí šestileté funkční období (viz § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění).
Stanovení obsahu a průběhu komplexního hodnocení práce ředitele/ky, jehož výsledkem bude buď zřizovatelem vyhlášený konkurz na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace, nebo potvrzení ředitele/ky v této funkci na další šestileté období.

V měsících únor a březen proběhne komplexní hodnocení práce ředitele/ky školy.

Odbor školství připraví hodnocení dosavadního působení ředitele/ky školy ve funkci. K objektivnímu posouzení pracovní činnosti ředitelů/lek základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5 budou využity interní hodnotící nástroje a metody, materiály získané externími nezávislými hodnotiteli a analýzy dostupných dat a informací:

1) ekonomické výsledky školy,
2) výsledky hodnocení České školní inspekce
– pravidelná inspekční činnost
– na podnět
3) vyjádření školské rady
4) výsledky provedených kontrolních činností (všech kontr. orgánů)
5) vlastní hodnocení školy
6) koncepce dalšího rozvoje školy

Ředitel školy zpracuje následující dokumenty:
1) Vlastní hodnocení školy – hodnocení působení ve funkci ředitele školy, doporučuje se věnovat pozornost všem aspektům, především činnosti ředitele v manažerské pozici (rozsah max. 4 strany A4).

2) Koncepce dalšího rozvoje školy – rozvoj školy a reálně dosažitelné cíle v jednotlivých oblastech, zejména ve výchovně vzdělávací oblasti, personální a materiálně technické oblasti rozvoje školy (rozsah max. 4 strany A4).

Zpracované a podepsané dokumenty dle bodu 5), 6) doručí ředitel do 15. ledna v listinné podobě k rukám vedoucí/mu odboru školství ÚMČ Praha 5 a elektronicky vedoucí/mu oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly, OŠK.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15. 11. 2017.

Odpověď:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

MGR. RENÁTA ZAJÍČKOVÁ
STAROSTKA

Vážený pan
Mgr. Vít Šolle
Člen ZMČ Praha 5

Praha 15. června 2020

Odpověď na interpelaci ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 19.05.2020

Vážený pane zastupiteli,

odpovídám na Vaše dotazy k vyhlášení konkurzů na ředitele tří základních škol na území MČ Praha 5, konkrétně na FZŠ Drtinova, ZŠ a MŠ Kořenského a ZŠ a MŠ V Remízku, kterým na konci července letošního roku končí šestileté funkční období.
Konkurzní řízení vyhlásil zřizovatel usnesením Rady MČ Praha 5 ze dne 04.03.2020 v souladu s § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Vyhlášení konkurzu není chápáno jako nedůvěra vůči jednotlivým ředitelům nebo jako jejich odmítnutí, ale jako výzva k profesnímu růstu, k zamyšlení nad další koncepcí a nad dalším rozvojem školy.
Zároveň se dotazujete, zda bylo využito Pravidel pro hodnocení působení ředitelů ve funkci, která byla přijata RMČ Praha 5 a nabyla účinnosti dne 15.11.2017.

Zde předkládám odpovědi k jednotlivým bodům interpelace:

1. Byla tato pravidla použita?
Vzhledem k tomu, že konkurz byl vyhlášen plošně, postupovalo se dle školského zákona.

2. Byla tato pravidla zrušena nebo změněna?
Ke změně nebo zrušení pravidel nebyl důvod.

3. Proběhlo hodnocení působení ředitelů, kterým končí funkční období?
ANO 2x. (Osobní projednání SWOT analýzy, výroční zprávy, sebehodnocení a koncepce dalšího rozvoje školy).

4. Jsou k dispozici vyjádření školské rady?
Školské rady před uplynutím lhůty („šestileté období“) žádné podněty nepodaly.

5. Je k dispozici stanovisko ČŠI?
ČŠI před uplynutím lhůty („šestileté období“) žádný podnět nepodala.

S úctou

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě