Poradci radních za hnutí SEN 21

Datum interpelace:
16. 04. 2024
Datum odpovědi:
15. 05. 2024
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková

Interpelace:

Interpelace
na starostku Mgr. Radku Šimkovou
Zastupitelstvo MČ Praha 5
16. 4. 2024

Poradci radních za hnutí SEN 21

Vážená paní starostko,
dovolte mi navázat na moji interpelaci z posledního zastupitelstva, která se věnovala poradcům radních za hnutí SEN 21.
Nejprve bych Vám rád upřímně poděkoval, a to jak za férovou odpověď na moji otázku, proč mají radní za SEN 21 téměř trojnásobné čerpání na poradce oproti Vašemu hnutí a Pirátům, tak za kompletní dodání výkazů práce poradkyně místostarostky Moniky Shaw Salajové a poradce radního Milana Vrkoče. Velmi si vážím toho, že přistupujete k interpelacím s dostatečnou vážností a odpovídáte transparentně. Tento Váš profesionální přístup tak alespoň trochu individuálně vylepšuje důstojnost práce Vaší koalice, která jinak jako celek bohužel nemá takové výsledky, jak by si Praha 5 zasloužila.
Nicméně nyní již pojďme k mé dnešní interpelaci. Musím otevřeně přiznat, že důvod trojnásobného čerpání na poradce pro radní za hnutí SEN 21 nás všechny nemile překvapil. Skutečnost, že (cituji):
„Náklady na poradce SEN 21 jsou výsledkem politické dohody. SEN 21 přepustil post uvolněného zastupitele Pirátům a z části to dostal kompenzováno výdaji na své poradce …“
působí více než cokoli jiného jako politický handl, který hnutí SEN 21 za přispění Vaší Prahy 5 Sobě a Pirátů udělalo. Existence této „kompenzační politické dohody“ vyvolává dojem spíše finanční úlitby pro hnutí SEN 21 za jeho přítomnost v koalici, než hospodárně a efektivně vynakládaných veřejných výdajů, které by byly nezbytné pro rozvoj městské části. Tento fakt pak dále podporuje i skutečnost, že jedním z poradců, který tuto „kompenzační politickou dohodu“ na vrub hnutí SEN 21 čerpá, je syn zastupitele hnutí SEN 21 …, totiž …, který takto inkasoval za minulý rok celkem 372 000 Kč.
Vážená paní starostko,
v návaznosti na výše uvedené bych Vás proto, pro objasnění opodstatnění činnosti poradců radních za hnutí SEN 21, rád požádal o další informace. Prosím, zašlete mi v odpovědi na tuto interpelaci následující podklady k poradci radního Milana Vrkoče … a k poradkyni místostarostky Moniky Shaw Salajové …:
1. Veškeré uzavřené smlouvy mezi nimi a Městskou částí Praha 5 (včetně pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce), které byly účinné v období od 1. 1. 2023 do dnešního dne.
2. Všechny výkazy jejich práce za období od 1. 1. 2024 až do dnešního dne, a to ve stejné struktuře, jako byly poskytnuty minule.
3. Písemné výstupy veškeré jejich práce, které v plném rozsahu a adresně doloží každou jimi vykázanou činnost uvedenou v poskytnutých výkazech práce za rok 2023 (např. pokud je ve výkazu uvedena neurčitá činnost „schůzka s občany a jejich podněty“ očekávám zdokumentovaný písemný výstup takovéto schůzky se shrnutím přínosu pro Prahu 5). Prosím buď zaslat na email nebo poskytnout v papírové podobě, podle toho, co bude pro Úřad méně zatěžující.
4. Informaci, kdo zkontroloval za ÚMČ Praha 5 množství a kvalitu odvedené práce uvedených poradců.

Děkuji Vám a zůstávám v úctě,
Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
člen ZMČ Praha 5

Praha, 14. května 2024
Č. j.: MC05 110907/2024

Vážený pane zastupiteli,
dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 16. 4. 2024 s názvem „Poradci radních za hnutí SEN 21“. Ve své interpelaci jste žádal poskytnutí:
„… následující podklady k poradci radního Milana Vrkoče … a k poradkyni místostarostky Moniky Shaw Salajové …:
1. Veškeré uzavřené smlouvy mezi nimi a Městskou částí Praha 5 (včetně pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce), které byly účinné v období od 1. 1. 2023 do dnešního dne.
2. Všechny výkazy jejich práce za období od 1. 1. 2024 až do dnešního dne, a to ve stejné struktuře, jako byly poskytnuty minule.
3. Písemné výstupy veškeré jejich práce, které v plném rozsahu a adresně doloží každou jimi vykázanou činnost uvedenou v poskytnutých výkazech práce za rok 2023 (např. pokud je ve výkazu uvedena neurčitá činnost „schůzka s občany a jejich podněty“ očekávám zdokumentovaný písemný výstup takovéto schůzky se shrnutím přínosu pro Prahu 5). Prosím buď zaslat na email nebo poskytnout v papírové podobě, podle toho, co bude pro Úřad méně zatěžující.
4. Informaci, kdo zkontroloval za ÚMČ Praha 5 množství a kvalitu odvedené práce uvedených poradců. …“

V odpovědi na Vaši žádost Vám zasílám následující:
Ad 1) a ad 2)
V příloze zasíláme veškeré uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly účinné od 01.01.2023 do 16.04.2024 včetně všech předaných pracovních výkazů práce zmíněných poradců v období od 08.02.2024 do 31.03.2024 (výkaz je předkládán jedenkrát měsíčně).

Ad 3) Převzetí veškeré provedené práce, včetně písemných výstupů, zmiňovaných poradců je zcela v kompetenci pana radního Vrkoče nebo paní místostarostky Shaw Salajové za hnutí SEN 21 tak, jak je uvedeno v čl. II odst. 4) té které uzavřené dohody, tzn. DPP nebo DPČ.

Ad 4) Kontrola veškeré práce poradců, vyhodnocení časové náročnosti a kvality provedené práce zmiňovaných poradců je zcela v kompetenci pana radního Vrkoče nebo paní místostarostky Shaw Salajové za hnutí SEN 21 tak, jak je uvedeno v čl. II odst. 4) té které uzavřené dohody, tzn. DPP nebo DPČ. To znamená, že výstupy v souladu s platnou dohodou kontroluje v tomto případě radní MČ Praha 5,
který je také zadavatelem předmětu dohody. Zároveň kontroluje a schvaluje měsíční pracovní výkaz, kde jsou uvedeny provedené práce a jejich časová náročnost.

Veškeré poskytnuté uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkazy práce zmíněných poradců v anonymizované podobě (tj. bez podpisů osob), jelikož podpisy obecně spadají do běžného režimu ochrany osobních údajů, kdy je podpis jedinečnou osobní značkou každé fyzické osoby. V rámci verifikace procesního úkonu převzetí výkazu práce jsou výkazy podepsány příslušnou oprávněnou osobou (gestorem) a uloženy v OPM KTA.

S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Přílohy dle textu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě