Ponecháním výuky prvního stupně ZŠ Pod Žvahovem

Datum interpelace:
11. 12. 2003

Interpelace:

Vážený radní

Ondřej Gál

 

Věc: Interpelace

 

 

Několikráte jsem Vás již ohledně plánovaného či spíše schváleného útlumového programu ZŠ Pod Žvahovem interpeloval a o možnostech zmírnění rozsahu útlumu jsme spolu diskutovali dokonce ve veřejnoprávním vysílání Českého rozhlasu.

Na poslední interpelaci, která vycházela z Vašeho příslibu najít schůdné řešení ponecháním výuky prvního stupně v lokalitě starých Hlubočep jako dislokovaného pracoviště jedné z barrandovských škol, jsem dostal poměrně nejasnou odpověď, kterou jsme dnes snad všichni nalezli ve svých materiálech a je k dispozici i na webových stránkách radnice.

Ve své podstatě jste opětovně vyčíslil náklady na jednoho či více žáků, principy příspěvku státu a propočet nevídaně levného řešení zavedení autobusové přepravy žáků z Hlubočep na školy na Barrandově. Jsem rád, že v příloze jsem nalezl tyto propočty i na variantu výuky prvního stupně na dislokovaném pracovišti. Řešení, resp. zdroje a možnosti financování výuky na dislokovaném pracovišti jsem v obdržené odpovědi bohužel nenalezl. Stejnou, dalo by se říci přes kopírák napsanou odpověď od Vás, mi přeposlala zástupkyně petičního výboru pro zachování výuky na škole Pod Žvahovem paní Kovaříková.

Jen tři dny po obdržení Vaší odpovědi mailem jsem v sobotním deníku MF DNES, který se odvolával na zdroje ČTK, objevil článek o vstřícném kroku radních Prahy 5, spočívající v zachování výuky první a  druhé třídy v budově školy, kterou si hlubočepští obyvatelé v minulosti zafinancovali. Zasedání školské komise ani Rady MČ Praha 5 se v mezidobí nekonalo. Musím tedy položit otázku, kde se nalézá pravda, zda mám vycházet z poslední písemné odpovědi, či zda jsme tímto začali komunikovat prostřednictvím ČTK.

Rád bych věděl, zda článek hovořil o dislokovaném pracovišti státní školy či o placené výuce žáků prvního stupně v rámci soukromého školství. Nevím též, proč je v článku uveden jakýsi limit čtrnácti žáků první třídy a při jeho nesplnění vstřícnost radních nebude moci být realizována.

Abychom však odbočili od novinového článku celostátního deníku a srovnali si údaje i z měsíčníku vydávaného MČ Praha 5, musíme se věnovat údaji o kapacitě školy. Znovu mi ve Vaší odpovědi opakujete, že rušená škola má kapacitu skutečně 310 žáků, ale proti tomu v posledním čísle  Pražské pětky, kde jste členem redakční rady, je otištěn údaj 260 žáků. Školu jsem si prošel a opakuji, že Vámi uváděná vyšší kapacita je účelová a počítá s umístěním žáků i v odborných kabinetech, které nejsou vhodným místem pro obecnou výuku. I zde je článek v deníku MF DNES v rozporu se sdělením občanům Prahy 5 z tohoto posledního čísla Pražské pětky o neuskutečnění zápisu prvňáčků do předmětné školy.

Stejně tak jsem zjistil propastný rozdíl mezi údajem, který dle Vašeho prohlášení byl hlavním důvodem pro zrušení školy – rozpočtované náklady na opravu školní kuchyně. Oproti Vámi uváděným 15.000.000,- Kč mi byl ředitelem školy předložen znalecký posudek s rozpočtem o 7.000.000,- menším. Prosím o podrobné vysvětlení tohoto rozdílu, který mohl ovlivnit řadu zastupitelů při rozhodování. Žádám též o přiložení kopie tohoto posudku k Vaší odpovědi, případně i o přiložení veškeré dokumentace vysvětlující tento rozdíl.

Stejně tak bych rád znal důvod, proč ve Vámi vyhotovených podkladech předložených pro rozhodování Zastupitelstva, Rady a komisí Rady nebyla zapracována možnost dovozu jídel z jiné, již zajisté nákladně zrekonstruované školní jídelny na Barrandově a jejich výdeje ve stávající škole a o této variantě jsou zastupitelé informováni až při dnešní odpovědi na moji předchozí interpelaci.

Jako zastupitele by mě též zajímalo, kolik peněz MČ Praha 5 vč. Magistrátu hl. m. Prahy celkově použila pro lokality spádové oblasti školy (Hlubočepy, Zlíchov, Žvahov) za rok 2003 a kolik se plánuje investovat do této lokality v příštím roce. Prosím Vás o podrobné vyčíslení výdajů, které mají přímou souvislost s danou lokalitou a to i s náklady na provoz MŠ a ZŠ. Vedle toho prosím o srovnání těchto čísel s lokalitami Barrandova a Smíchova.

Vraťme se však k problematice výuky na utlumované škole Pod Žvahovem. Nemyslím si, že mediální řešení s podmínkou splnění limitu prvňáčků je tím pravým, nicméně jsme snad již nyní na počátku správné cesty. Znovu a znovu opakuji, že hlubočepští občané žádají zachování výuky státního školství v budově školy Pod Žvahovem alespoň v rozsahu prvního stupně, tj. výuky první, druhé, ale i třetí, čtvrté a páté třídy. Jsem si jist, že tento „přepych“ je MČ Praha 5 schopna při využití všech možností optimalizace nákladů spojených s provozem školy (dislokované pracoviště, dovoz jídel a pronájem poloviny budovy včetně části pozemku)  pro své obyvatele v dotčené lokalitě zajistit.

Vedením radnice mediálně navržená varianta provozu prvních dvou tříd na zkoušku je vějičkou, která by měla krátké trvání. Málokterý rodič dá své dítě do školy s nejasnou budoucností a navíc s nutností své dítě stejně po druhé třídě převést na jinou školu. Školu byste stejně v krátké době opět pro její nenaplněnost zrušili. Zkuste se prosím znovu nad možnostmi zachování výuky prvního stupně zamyslet a vypracovat vhodné řešení. Děkuji.

 

Petr Navara v.r.

Odpověď:

 

Vážený pane kolego,

 

v reakci na Vámi poslanou interpelaci Vám sděluji, že KVV dne 1.12.2003 projednala návrh na zřízení odloučeného pracoviště ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615  v objektu ZŠ Pod Žvahovem pro 1. a 2. ročník ZŠ jako odloučené pracoviště nástupnické organizace. Návrh následně  dne 2.12.2003 usnesením č. 46/1596/2003 schválila i RMČ Praha 5. Oba materiály jsou veřejně dostupné na www.praha5.cz. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o státní školu.

 

            Školský zákon č. 29/1984 Sb., v platném znění a pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 tohoto zákona , ve znění pozdějších předpisů ruší tuto ZŠ ze zákona. Vstřícný krok rady MČ Praha 5 vycházel z průměrného počtu nejméně 13 žáků ve třídě  (ZŠ tvořená jednou nebo dvěma třídami prvního stupně), na zkušební dobu dvou let. RMČ je si vědoma obrovské finanční dotace na počet žáků v odloučeném pracovišti, který bude na úkor ostatních ZŠ MČ Praha 5.

 

            Původní kapacita budovy Pod Žvahovem byla 480 žáků (střední škola) tj. 16 učeben včetně odborných bez kabinetů, které v tomto čísle nejsou uvedeny. ZŠ byla zařazena s kapacitou 310 – kapacita představuje hlavně možnost získání státních finančních prostředků na takovýto počet žáků. V rámci MČ stávající kapacita ZŠ bude zachována a dle potřeby použita na školách, kde je kapacita nedostačující. V žádném případě MČ kapacitu nebude snižovat, neboť v případě populační exploze bude jistota státní  dotace a i proto bude obnoven provoz tohoto zařízení kdykoli bude v lokalitě Hlubočepy dostatek dětí na plně organizovanou ZŠ.

 

            Zápis dětí se uskuteční  v nástupnické organizaci ZŠ Chaplinovo nám., kde zákonní zástupci žáků ze spádové oblasti Hlubočep budou mít možnost rozhodnutí kam umístí své dítě (hlavní budova x odloučené pracoviště).

 

           

 

 

 

 

Finanční náklady 15 mil. na rekonstrukci školní vývařovny jsou relevantní, výše byla určena odbornou firmou a srovnána s finančními náklady obdobných rekonstrukcí ŠV prováděných v roce 2002, 2003 ( k nahlédnutí na OŠK).

 

            Veškeré ekonomické údaje o ZŠ MČ Praha 5, které požadujete jsou podrobně vyčísleny v přílohách Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy MŠ a ZŠ MČ Praha 5 a v přepočtu na jednoho žáka je ZŠ Pod Žvahovem nejdražší.

           

V současné době i toto přijaté řešení – zřízení odloučeného pracoviště v objektu Pod Žvahovem pro 1. a 2. třídu žáků ze spádové oblasti je nadstandardním řešením. V obci (MČ) pokud je zde zřízena jiná ZŠ, při navrhovaném počtu dětí ze spádové oblasti (viz. pokyn ministryně ŠMT v udělování výjimek školám) je schválené řešení vstřícným a zcela neobvyklým krokem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S úctou

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě