Odpovědi na dotazy občanů vznesené na ZMČ

Datum interpelace:
21. 12. 2021
Datum odpovědi:
19. 01. 2022
Interpelující:
Mgr. Nadežda Priečinská
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace
Odpovědi na dotazy občanů vznesené na ZMČ
21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
21.12.2021
Mgr. Renáta Zajíčková
Starostka

Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s interpelací k otázce odpovědí na dotazy občanů vznesené na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5. Na posledním zasedání zastupitelstva zazněla ze strany občanů kritika, že na dotazy, které vznášejí na zasedáních zastupitelstva městské části jim není odpovídáno. Na dnešním zasedání zastupitelstva jste se vůči tomu ohradila s tvrzením, že na dotazy je řádně a včas odpovídáno.
Jelikož bych se ráda s obsahem odpovědí seznámila, dovoluji si požádat o podrobný přehled dotazů a odpovědí, které byly občanům zaslány, a to včetně kopie předmětných odpovědí. To vše prosím za roky 2020 a 2021.

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

S pozdravem

Nadežda Priečinská
Zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Vážená paní

Mgr. Nadežda Priečinská

členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 18. ledna 2022

 

Č. j.: MC05  14410/2022

 

Vážená paní zastupitelko,

 

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 21. 12. 2021.

Ve Vaší interpelaci jste požádala o zaslání „podrobného přehledu dotazů a odpovědí, které byly občanům zaslány, včetně kopie předmětných odpovědí. To vše za roky 2020 a 2021.

Vaše interpelace tedy směřuje k následujícím zasedáním ZMČ Praha 5:

Zasedání ZMČ č. 9 z 25. 2. 2020;

zasedání ZMČ č. 10 z 19. 5. 2020;

zasedání ZMČ č. 11 z 23. 6. 2020;

zasedání ZMČ č. 12 z 15. 9. 2020;

zasedání ZMČ č. 13 z 10. 11. 2020;

zasedání ZMČ č. 14 z 15. 12. 2020;

zasedání ZMČ č. 15 z 26. 1. 2021;

zasedání ZMČ č. 16 z 13. 4. 2021;

zasedání ZMČ č. 17 z 22. 6. 2021;

zasedání ZMČ č. 18 z 22. 6. 2021;

zasedání ZMČ č. 19 z 14. 9. 2021;

zasedání ZMČ č. 20 z 23. 11. 2021;

zasedání ZMČ č. 21 z 21. 12. 2021.

 

Níže uvádím žádaný rozpis včetně uvedení jednotlivých příloh:

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 9 konaném dne 2. 2020 nebyl žádný z dotazů občanů směrován k agendě, kterou mám ve své gesci. Všechny dotazy byly zodpovězeny přímo v rámci diskuze.

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne19. 5. 2020 rovněž nebyl žádný občanský podnět směrován k agendě, kterou mám ve své kompetenci.

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 11 konaném dne 6. 2020 byly vzneseny a písemně dodány dotazy dvou občanů (příloha č. 1 a 2).
  • Na první dotaz bylo z mé strany odpovězeno dne 20. 7. 2020 (příloha č. 3);
  • na druhý dne 20. 8. 2020 (příloha č. 4).

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 12 ze dne  9. 2020 rovněž nebyly evidovány žádné dotazy týkající se agendy v mé gesci.

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 13 ze dne  11. 2020 prezentovalo své dotazy vztahující se k mnou řešené problematice pět občanů (příloha č. 5 až 9). Na všechny dotazy bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.
  • Na první dotaz bylo odpovězeno dne 15. 12. 2020 (příloha č. 10);
  • na druhý také 15. 12. 2020 (příloha č. 11);
  • na třetí 6. 1. 2021 (příloha č. 12);
  • na další 12. 1. 2021 (příloha č. 13);
  • na poslední taktéž 12. 1. 2021 (příloha č. 14).

 

 • Ze zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 15. 12. 2020 byl doručen jeden občanský podnět (příloha č. 15).
  • Na tento bylo písemně odpovězeno dopisem odeslaným dne 4. 2. 2021
   (příloha č. 16).

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 15, které se konalo dne  1. 2021, byly vzneseny
  a písemně dodány dva občanské dotazy (příloha č. 17 a 18). Odpověď na oba dotazy byla v termínu odeslána, a to:

  • 2. 2021 (příloha č. 19);
  • a 1. 3. 2021 (příloha č. 20).

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 16, které se konalo dne  4. 2021, probíhala obsáhlá
  a konstruktivní diskuze občanů se mnou i ostatními členy RMČ Praha 5 k tématu kapacit školství v lokalitě Košíř. V průběhu diskuze bylo ze strany vrcholných představitelů radnice na položené otázky promptně reagováno. Po vznesení všech dotazů ze strany občanů jsem se k celé záležitosti velmi podrobně vyjádřila sama, z titulu funkce starostky i členky RMČ Praha 5 s kompetencí školství a zodpověděla všechny položené dotazy. Z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že veškeré odpovědi na otázky byly pro tazatele v dostatečné míře zodpovězeny. Tuto skutečnost jsem deklarovala v závěru svého vystoupení. Nebylo tedy třeba žádné další písemné reakce. V zájmu poskytnutí co největšího objemu relevantních informací všem občanům, kteří projevili zájem o bližší informace k řešení uvedené problematiky, jsem iniciovala on-line setkání s občany lokality „Cibulka“, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2021 s poměrně obsáhlou časovou dotací v trvání cca dvou hodin. Na tomto jednání jsem opětovně odpovídala na dotazy, které z pléna zainteresovaných občanů zazněly.

Dále byly na tomto zasedání ZMČ Praha 5 vzneseny další dva dotazy, které byly následně předány i v písemné podobě (příloha č. 21). Upřesnění jednoho z uvedených dotazů tazatel následně zaslal e-mailem.

 • Na oba dotazy bylo včas odpovězeno, a to dne 10. 6. 2021
  (příloha č. 22).

Dne 22. 6. 2021 zasedalo ZMČ Praha 5 hned dvakrát (zasedání č. 17 a č. 18).

 • Zasedání č. 17 bylo z velké části věnováno právě problematice školství v lokalitě Cibulky, potažmo Košíře.

Jelikož všechny relevantní informace byly účastníkům jednání, resp. zástupcům občanů velmi podrobně představeny, bylo ustoupeno od písemné odpovědi. Stejně jako
na předchozím zasedání nebyly následně doručeny žádné písemné dotazy k problematice projednávané při jednotlivých vystoupeních.

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 č. 18 ze dne 22. 6. 2021 nebyl k mé osobě vznesen žádný dotaz či podnět občana MČ Praha 5.

 

 • Na zasedání č. 19 ze dne 14. 9. 2021 byly vzneseny dotazy uvedené v příloze č. 23.
  Na uvedené dotazy bylo v zákonné lhůtě odpovězeno, a to:

  • dopisem ze dne 5. 11. 2021 (příloha č. 24 a 25).

Na předmětném jednání ZMČ Praha 5 byl dále vznesen dotaz, který tvoří
přílohu č. 26.

 • Také tento dotaz byl písemně v termínu zodpovězen, a to dne 8. 10. 2021 (příloha č. 27).

 

 • Na zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 23. 11. 2021 byly vzneseny dotazy (příloha č. 28),
  které byly součástí prezentace připravené ze strany paní Bílkové, paní Simajchlové a paní Janďourkové. V návaznosti na šíři těchto dotazů bylo svoláno jednání za účasti zmíněných tazatelek, zástupců vedení radnice a předsedy Školského výboru ZMČ
  Praha 5. Na tomto téměř dvouhodinovém jednání byly zodpovězeny všechny předmětné dotazy včetně všech otázek doplňujících. Z toho důvodu, že zmíněné dotazy byly přijaty
  i v písemné podobě, byla tazatelkám dne 17. 1. 2022 odeslána písemná odpověď,
  která tvoří přílohu č. 29 až 31.

 

 • Na posledním zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 21. 12. 2021 byl vznesen a následně
  i písemně doručen dotaz pana Pašmíka. Tento dotaz bude v zákonné lhůtě vypořádán.

 

Ráda bych Vás ujistila, vážená paní zastupitelko, že jakákoliv komunikace s občany, i mimo zasedání ZMČ Praha 5, je pro mne stěžejní a velmi podnětná. Věřím, že i občané vnímají mou osobu jako partnera, za kterým mohou přijít s jistotou, že jim bude poskytnut prostor,
aby přednesli své žádosti a diskutovali problémy, které je tíží. Všechny názory občanů jsou
pro mne důležité, a proto se nevyhýbám ani komunikaci písemné, či realizované prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Velmi si cením toho, že se na mne občané se svými problémy obracejí a vkládají ve mě důvěru, že jim mohu ze své pozice pomoci nebo poradit. Nesmírně si vážím i mnoha pozitivních ohlasů ze strany veřejnosti, které mě nabíjejí novou energií k řešení dalších úkolů a výzev, které před námi stojí.

Při zodpovídání dotazů kladu velký důraz nejen na odbornou stránku věci, kdy veškeré poskytované informace jsou validovány kompetentními úředníky či zástupci vedení radnice,
kteří mají danou problematiku v gesci, ale i na precizní zpracování odpovědi. Mým cílem je poskytnout v odpovědi relevantní informace, jež obsáhnou celou šíři položených dotazů.

Domnívám se, že je z výše uvedeného patrné, že veškeré občanské podněty vznesené nejen
na zasedáních ZMČ Praha 5 jsou z mé strany komplexně vypořádávány. Proto jsem přesvědčena, že má reakce na zasedání ZMČ Praha 5 byla naprosto oprávněná.

Ráda bych Vás ujistila, že veškeré kroky, které ze své pozice činím, jsou v souladu s mým přesvědčením, že je třeba naši městskou část spravovat tak, aby byla pro občany příjemným místem pro život, a aby byli hrdi na to, že jsou občany naší městské části Praha 5.

S úctou,

 

 

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě