Na skládku v Motole lze opět vyvážet odpad

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
25. 06. 2019
Interpelující:
Viktor Čahoj
Interpelovaný:
Bc. Josef Žebera
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Na skládku v Motole lze opět vyvážet odpad

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
28. 5. 2019

Bc. Josef Žebera
tajemník

Vážený pane tajemníku,

vzhledem k tomu, že na zasedání Rady pravidelně předkládáte tisky s objednávkami na bezpečnostní služby, obracím se právě na Vás s interpelací ohledně bezpečnostní ostrahy na skládce Motol.

V červnu 2018 byla Radou schválena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: „Oplocení a zabezpečení Motolské skládky“. Celý areál skládky byl obehnán plotem, celková cena zakázky činila 7.206.284 Kč vč. DPH. Uváděným důvodem realizace této veřejné zakázky bylo zabezpečení areálu Motolské skládky z důvodu zamezení přístupu nežádoucích osob a ochrany zdraví občanů.

Od prosince 2018 do dnešního dne (tedy celkem 6 měsíců) se v objednávkách na zajištění bezpečnostních služeb každý měsíc objevuje položka “Oplocení skládky – MOTOL”, které bude procházet a monitorovat dvoučlenná hlídka; od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 6:00, tedy nepřetržitě 24 hodin denně. Podle veřejně dostupné smlouvy, uzavřenou mezi MČ a společností CENTR GROUP, a.s., která zajišťuje bezpečnostní služby činí sazba ze jednoho bezpečnostního pracovníka – strážného 159,48 Kč za hodinu práce. Areál skládky je střežen dvěma pracovníky, 24 hodin denně, 30 dní v měsíci. Městská část tedy vynakládá částku 229 651 Kč za každý měsíc.

Dne 24.5.2019 jsem se byl osobně podívat na skládce Motol jakým způsobem je areál skládky zabezpečen a střežen. Zjistil jsem, že na skládku je volný přístup dírou v oplocení, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu. Pěšky jsem došel až na druhý konec skládky, kde jsem potkal pejskaře a několik dalších lidí na procházce. Nikde žádná cedule se zákazem vstupu, nikde žádný zákaz skládkování. Strávil jsem v areálu cca 2 hodiny a na nikoho jsem z bezpečnostní služby za tu dobu nenarazil.
Dne 26.5.2019 jsem návštěvu zopakoval. Tentokrát jsem se rozhodl autem pokračovat vyjetou stopou dírou v oplocení. Nerušeně a bez zastavení jsem dojel autem až doprostřed skládky. Ani po návratu na hlavní příjezdovou cestu jsem nenarazil na nikoho z bezpečnostní služby. Z mé zkušenosti tedy mohu se značným znepokojením prohlásit: ANO, NA SKLÁDKU V MOTOLE LZE OPĚT VYVÁŽET ODPAD.

Bezpečnostní služba má podle objednávky také kontrolovat a hlídat oplocení skládky, zda není ničeno či rozkrádáno. Obešel jsem podél oplocení celou Motolskou skládku. Po celém obvodu oplocení se nenachází jediná cedule se zákazem vstupu. Mohu konstatovat, že po necelých 10 měsících od instalace je oplocení v naprosto žalostném a děravém stavu. Plot je zničený celkem na 41 místech. Zaráží mě skutečnost, že plot je na většině těchto míst rozstřihnutý štípacími kleštěmi. S železnou pravidelností se opakuje souvislost mezi rozstřihnutým oplocením a umístěním sond, které sledují případný sesuv zeminy ze skládky. Sondy jsou umístěny v řadě za sebou, vzdáleny od sebe několik metrů vždy směrem z kopce. Některé se nacházejí přímo v areálu skládky a další pokračují za oplocením. Vzhledem k tomu, že sondy se nachází hlavně v místech, kde je prudký svah, jsou mezi sondami kvůli sesouvající se půdě jasně patrné „vyšlapané“ cestičky. Dobrou zprávou je, že měření případného sesuvu skládky zřejmě pravidelně probíhá, tou špatnou zprávou je, že oplocení skládky postrádá v tomto případě jakýkoliv smysl.

Vážený pane tajemníku, táži se Vás:

Předává firma zajišťující bezpečnostní služby na skládce Motol výkazy práce?
Kdo tyto výkazy kontroluje a schvaluje?
Provádí se ze strany MČ kontrola objednaných služeb přímo na místě?
Byla příprava projektové dokumentace na oplocení skládky Motol konzultována a koordinována se společností Aquatest a.s., která instalovala sondy na tělese skládky?
Jakým způsobem bude MČ Praha 5 řešit opravu oplocení?
Můžete vyvrátit souvislost mezi zničeným plotem a umístěním sond?

Fotodokumentaci všech problémových míst Vám předávám spolu s touto interpelací.

Na Vaši odpověď mi samozřejmě stačí písemná odpověď ve lhůtě 30 dní, nicméně pevně věřím, že s takto neefektivně vynaloženými stovkami tisíc korun měsíčně na bezpečnostní ostrahu skládky Motol provedete nápravná opatření co nejdříve.

S pozdravem

Viktor Čahoj

Předseda Kontrolního výboru MČ Praha 5

Odpověď:

Předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 24. června 2019

 

Odpovědi na interpelaci ze dne 28.5.2019 od předsedy kontrolního výboru na bezpečnostní ostrahu skládky Motol

 

Otázky z interpelace:

1. Předává firma zajišťující bezpečnostní služby na skládce Motol výkazy práce?

Dle smlouvy č. 0001/0/OBK/17 poskytovatel bezpečnostních služeb, pravidelně zasílá měsíční reporty o průběhu ostrahy ze všech lokalit (tedy i skládky Motol), kde dle měsíční objednávky vykonává ostrahu. K jednotlivým fakturám pak přikládá výkaz odsloužených hodin po lokalitách a počty osob podílejících se na ostraze.
Tyto výkazy a reporty jsou vedeny na odboru KMČ.

Nad rámec smluvního vztahu je domluveno s poskytovatelem BS zasílání týdenních reportů o průběhu ostrahy ze všech lokalit, které umožňují rychleji reagovat na aktuální situace vč. jejich řešení. Též nad rámec smlouvy poskytovatel BS na vyžádání předkládá výpisy z kontrolních bodů, tzv. čipy, které slouží k vnitřní kontrole jeho zaměstnanců (dále bod 3).

2. Kdo tyto výkazy kontroluje a schvaluje?

Měsíční (i týdenní) reporty jsou kontrolovány referentem odboru KMČ a jsou zde ukládány v elektronické podobě (viz. příloha č. 1).
Soulad výkazů odpracovaných hodin společně s fakturami kontroluje ekonomka odboru KMČ a je s nimi nakládáno dle Vnitřního organizačního předpisu ÚMČ Praha 5 – směrnice č. 4/2018 – O hospodaření s finančními prostředky.
Po výše uvedených kontrolách vydává pokyn k proplacení poskytnutých služeb vedoucí odboru KMČ.

3. Provádí se ze strany MČ kontrola objednaných služeb přímo na místě?

Kontroly ze strany objednatele na místě nejsou ve smlouvě stanoveny. Přesto odbor KMČ od počátku objednávání těchto bezpečnostních služeb své namátkové kontroly v nepravidelných intervalech provádí a vyhotovuje zápis pro vlastní potřebu. Stejně tak v případě upozornění na nesprávný výkon ostrahy v jakékoliv objednané lokaci nebo již zmíněným vlastním zjištěním vyžádá odbor KMČ výpis z kontrolních bodů zájmové lokace k podrobnější kontrole. Při zjištění nesouladu výkonu ostrahy přistupuje odbor KMČ k úpravě fakturované částky oproti objednávce. Viz krácení fakturovaných částek např. za období (měsíc/rok) – 7/2018, 9/2018, 11/2018.

Od roku 2019 je výkon ostrahy kontrolován pracovníky KMČ společně s oblastními manažery ostrah firmy Centr Group. Kontroly byly v poslední době provedeny ve dnech 25. března, 30. dubna, 29. května, 5. června 2019. Ze všech kontrol je proveden zápis (viz. příloha č. 2)

Charakter lokace Skládka Motol z hlediska výkonu ostrahy ve srovnání s prostředím

Charakter lokace Skládka Motol je zcela jiný než ostatní objednávané lokace (např. parky, dětská hřiště). Prostor skládky, který má rozlohu 214 000 m², se svažitým a nepřehledným obvodem (hlavně při vzrostlé náletové vegetaci) není možné 100% ohlídat hlavně z důvodu poškození plotu na několika místech. Činnost hlídky se zaměřuje na ostrahu několika přístupových tras po celém obvodu skládky. Nejvíce průniků do prostoru je monitorováno ze severní a západní strany, kde je několik vyšlapaných pěšin, po kterých se do prostoru mohou dostávat různé osoby.

Bezpečnostní služba převzala skládku Motol k provádění ostrahy v lednu 2019 s již poničeným obvodovým oplocením. Zničení oplocení mají na svědomí hlavně vozidla, která sem vyvážela odpad, bezdomovci a divoká prasata.

V období leden až březen se povedlo ostraze s asistencí MP zlikvidovat neoprávněně postavené slumy bezdomovců, zamezit novým navážkám odpadu s téměř 100% úspěšností a vytlačit z prostoru drogově závislé osoby.

Z vlastního šetření a ze zkušeností dodavatelské firmy trvá jeden okruh pochůzky cca 120 minut (v zimním období a při vzrostlé vegetaci přibližně 3 hodiny). Ostraha má rovněž nárok na jednu 30 min. přestávku na jídlo a dále pak na 10 min. přestávku mezi pochůzkami. Po poslední kontrole bylo konstatováno, že ostraha potřebuje v době zvýšených teplot, delší klidové přestávky mimo prostor skládky z důvodu vyšší koncentrace nebezpečných výparů a osobní prohlídky k odstranění klíšťat.

 

Bc. Josef Žebera

———————————————

Městská část Praha 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

V Praze dne 27. 6. 2019

Intepelovaný: Bc. Martin Slabý, místostarosta
Interpelaci podal: Viktor Čahoj, člen zastupitelstva MČ Praha 5 dne 28. 5. 2019

Vážený pane Čahoji,

Charakter lokace Skládka Motol je zcela jiný než ostatní objednávané lokace (např. parky, dětská hřiště). Prostor skládky, který má rozlohu 214 000 m², se svažitým a nepřehledným obvodem (hlavně při vzrostlé náletové vegetaci) není možné 100% ohlídat hlavně z důvodu poškození plotu na několika místech. Činnost hlídky se zaměřuje na ostrahu několika přístupových tras po celém obvodu skládky. Nejvíce průniků do prostoru je monitorováno ze severní a západní strany, kde je několik vyšlapaných pěšin, po kterých se do prostoru mohou dostávat různé osoby.
Bezpečnostní služba převzala skládku Motol k provádění ostrahy v lednu 2019 s již poničeným obvodovým oplocením. Zničení oplocení mají na svědomí hlavně vozidla, která sem vyvážela odpad, bezdomovci a divoká prasata.
V období leden až březen se povedlo ostraze s asistencí MP zlikvidovat neoprávněně postavené slumy bezdomovců, zamezit novým navážkám odpadu s téměř 100% úspěšností a vytlačit z prostoru drogově závislé osoby.
Z vlastního šetření a ze zkušeností dodavatelské firmy trvá jeden okruh pochůzky cca 120 minut (v zimním období a při vzrostlé vegetaci přibližně 3 hodiny). Ostraha má rovněž nárok na jednu 30 min. přestávku na jídlo a dále pak na 10 min. přestávku mezi pochůzkami. Po poslední kontrole bylo konstatováno, že ostraha potřebuje v době zvýšených teplot, delší klidové přestávky mimo prostor skládky z důvodu vyšší koncentrace nebezpečných výparů a osobní prohlídky k odstranění klíšťat.

K Vašim otázkám ve spolupráci s odborem veřejného prostranství a zeleně a odborem Kanceláře městské části, oddělením provozně ekonomickým uvádím:
1. Předává firma zajišťující bezpečnostní služby na skládce Motol výkazy práce?
Dle smlouvy č. 0001/0/OBK/17 poskytovatel bezpečnostních služeb, pravidelně zasílá měsíční reporty o průběhu ostrahy ze všech lokalit (tedy i skládky Motol), kde dle měsíční objednávky vykonává ostrahu. K jednotlivým fakturám pak přikládá výkaz odsloužených hodin po lokalitách a počty osob podílejících se na ostraze.
Tyto výkazy a reporty jsou vedeny na odboru KMČ.
Nad rámec smluvního vztahu je domluveno s poskytovatelem BS zasílání týdenních reportů o průběhu ostrahy ze všech lokalit, které umožňují rychleji reagovat na aktuální situace vč. jejich řešení. Též nad rámec smlouvy poskytovatel BS na vyžádání předkládá výpisy z kontrolních bodů, tzv. čipy, které slouží k vnitřní kontrole jeho zaměstnanců.

2. Kdo tyto výkazy kontroluje a schvaluje?
Měsíční (i týdenní) reporty jsou kontrolovány referentem odboru KMČ a jsou zde ukládány v elektronické podobě.
Soulad výkazů odpracovaných hodin společně s fakturami kontroluje ekonomka odboru KMČ a je s nimi nakládáno dle Vnitřního organizačního předpisu ÚMČ Praha 5 – směrnice č. 4/2018 – O hospodaření s finančními prostředky.
Po výše uvedených kontrolách vydává pokyn k proplacení poskytnutých služeb vedoucí odboru KMČ.

3. Provádí se ze strany MČ kontrola objednaných služeb přímo na místě?
Kontroly ze strany objednatele na místě nejsou ve smlouvě stanoveny. Přesto odbor KMČ od počátku objednávání těchto bezpečnostních služeb své namátkové kontroly v nepravidelných intervalech provádí a vyhotovuje zápis pro vlastní potřebu. Stejně tak v případě upozornění na nesprávný výkon ostrahy v jakékoliv objednané lokaci nebo již zmíněným vlastním zjištěním vyžádá odbor KMČ výpis z kontrolních bodů zájmové lokace k podrobnější kontrole. Při zjištění nesouladu výkonu ostrahy přistupuje odbor KMČ k úpravě fakturované částky oproti objednávce. Viz krácení fakturovaných částek např. za období (měsíc/rok) – 7/2018, 9/2018, 11/2018.
Od roku 2019 je výkon ostrahy kontrolován pracovníky KMČ společně s oblastními manažery ostrah firmy Centr Group. Kontroly byly v poslední době provedeny ve dnech 25. března, 30. dubna, 29. května, 5. června 2019. Ze všech kontrol je proveden zápis.

4. Byla příprava projektové dokumentace na oplocení skládky Motol konzultována a koordinována se společností Aquatest a.s., která instalovala sondy na tělese skládky?
V tomto dotazu došlo pravděpodobně k chybě v názvu společnosti (Aquatest a.s.). Smlouva na vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektového manažera pro Motolskou skládku je uzavřena mezi Městskou části Praha 5 a společností GEOtest, a.s.
K tomuto dotazu uvádím, že je potřeba si uvědomit, že nejprve vznikl systém monitoringu (geodetické body, hydrogeologické a inklinometrické vrty) a až potom se budoval plot. Příprava a realizace oplocení areálu Motolské skládky byla se společností GEOtest, a.s. konzultována.

5. Jakým způsobem bude MČ Praha 5 řešit opravu oplocení?
Odbor kanceláře městské části zpracoval navrhovaná opatření pro další období:
Jednotlivé objednávky na ostrahu jsou sestavovány s měsíčním předstihem. Rozmístění pracovníků ostrahy vychází z požadavků odboru zeleně a podnětů občanů (radních). Ostraha zeleně a dětských hřišť je iniciativou MČ pro zlepšení neuspokojivé celospolečenské situace v protidrogové problematice a prevenci kriminality, strážní nemají status bezpečnostního pracovníka a nemůžou tak plně suplovat činnost Městské a Republikové policie, která při nízké personální obsazenosti se nemůže věnovat častější pochůzkové a kontrolní činnosti městské zeleně a dětských hřišť. Ostrahu skládky Motol chceme do budoucna zefektivnit hned několika opatřeními. Například zavedením ostrahy rozsáhlejších lokalit psovodem se služebním psem. Funkce psovoda není zahrnuta ve smlouvě, prozatím ji nemůžeme proplácet a rozšíření smlouvy o dodatek pro psovoda se služebním psem jsme již z dodavatelskou dodavatelem projednávali, ten je schopen ji zabezpečit. K opravě plotu by se v méně přístupném a zarostlém terénu (tj. jižní a jihozápadní strana) měl využít žiletkový kruhový zátaras ve 2-3 rolích na sobě. Jednak je finančně méně náročné jej pořídit a taktéž instalace je vcelku jednoduchá. Jeho výdrž ve volném terénu je min. 10 let a nikdo jej nepoškodí. Po opravě oplocení je potřeba plot opatřit pachovými výstražníky proti průniku divokých prasat a další zvířat. Plot by měl být po obvodě opatřen výstražnými cedulemi na zákaz vstupu a s upozorněním na výskyt životu nebezpečných výparů a látek. Zrekonstruovat závoru na příjezdovou cestu ze silnice Kukulova a uzamknout ji na zámek. Zároveň je nutné zlikvidovat neoprávněné vystavěné provizorní obydlí u závory, instalovat zde mobilní buňku pro ostrahu. Příjezdovou cestu a další pěšiny opatřit elektronickými vibračními čidly a jednou kamerou s výstupem na dohledový pult MP. Při neoprávněném vjezdu vozidla na pozemek č. 440/10 a skládku Motol bude detekován pohyb a upozorněna ostraha skládky včetně MP HMP. Tyto opatření jsou důležité k zabezpečení prostoru, tak aby bylo střežení dlouhodobě účinné.

6. Můžete vyvrátit souvislost mezi zničeným plotem a umístěním sond?
Tuto souvislost jednoznačně vyvracím, ničení plotu je výsledkem činnosti občanů, kteří se i přes zákaz vstupu snaží na skládku dostat. V neposlední řadě má velký podíl na zničeném oplocení Motolské sládky vandalismus.

Bc. Martin Slabý
místostarosta