Investiční záměry pro objekt Pod Žvahovem 463

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Štěpán Rattay

Interpelace:

Interpelace
Investiční záměry pro objekt Pod Žvahovem 463

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
28. 5. 2019

Ing. Štěpán Rattay
radní

Vážený pane radní,

obracím se na Vás s interpelací ve věci investičních záměrů Rady MČ Praha 5 pro objekt Pod Žvahovem 463 ve volebním období 2018 – 2022.

Na příští školní rok bylo do ZŠ Pod Žvahovem zapsáno téměř 40 dětí, což znamená, že budou otevřeny dvě první třídy. Už tento fakt sám o sobě dokládá úspěšnost obnovy ZŠ Pod Žvahovem a ukazuje nám, zastupitelům, vzrůstající míru poptávky po vzdělávání v této naší škole. Škola je na hraně stávajících prostorových kapacit budovy a v brzké době budeme stát před rozhodnutím, kam budou chodit páťáci, tedy před rozhodnutím zřízení kompletní devítileté ZŠ.

Ve světle uvedeného se Vás, vážený pane radní, táži na následující a žádám poskytnutí následujícího:

1. Jaké jsou investiční záměry stávající Rady MČ Praha 5 pro objekt Pod Žvahovem 463 v tomto volebním období?
2. Žádám Vás o poskytnutí přehledu investičních záměrů pro objekt Pod Žvahovem 463 včetně informace o stupni či míře rozpracovanosti těchto investičních záměrů a přehledu jejich časového průběhu (harmonogramu) pro toto volební období.

 

Děkuji za písemnou odpověď.

S pozdravem
Martin Damašek
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze dne 26. června 2019

Vážený pane kolego zastupiteli Damašku,

dovolte mi tímto odpovědět na Vámi položenou interpelaci na 4. zasedání jednání Zastupitelstva městské části Praha 5.

Nejaktuálnějším investičním záměrem pro školní objekt Pod Žvahovem, který spadá do tohoto volebního období, je rekonstrukce 3. nadzemního podlaží (NP) levého křídla školy. Na tuto námi plánovanou rekonstrukci je vydáno stavební povolení a tato investiční akce je z hlediska stavební dokumentace a patřičných povolení nachystaná k realizaci. V případě 3.NP je možné rekonstrukci zahájit až po opuštění prostor dřívějším nájemcem této části školního objektu – Tanečním centrem Praha (TCP). Pro etapu rekonstrukce 3.NP odhadujeme 6 měsíční realizační interval.

Dále je vypracovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy zbývajících prostor objektu. MČ Praha 5 má zažádáno o vydání stavebního povolení. Následně, po získání stavebního povolení, bude vyhlášena soutěž za účelem zpracování dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace se týká zbylých nerekonstruovaných prostor levého křídla školy, vybudování kuchyně včetně přístavby jídelny, venkovní učebny, areálových komunikací a vybudování hygienického zázemí pro hřiště umístěné v areálu školy. Pro etapu dokončení rekonstrukce školního objektu ZŠ Pod Žvahovem uvažujeme s 31 měsíčním realizačním intervalem za předpokladu vydání stavebního povolení a připravených (uvolněných) dotčených prostor ke stavbě.

Tato investiční fáze je rozdělena do 4 etap, které mohou probíhat i souběžně:
1. přístavba jídelny, rekonstrukce gastro provozu a dostavba družiny (odhad realizace včetně zpracování dokumentace pro provádění stavby – 18 měsíců),
2. levé křídlo budovy – 1. podzemní podlaží (PP), 1.NP, 2.NP (odhad realizace včetně zpracování dokumentace pro provádění stavby – 12 měsíců),
3. přístavba venkovního schodiště a výtahu, venkovní učebna a WC, komunikace (odhad realizace včetně zpracování dokumentace pro provádění stavby – 10 měsíců),
4. rekonstrukce skladů v 2.PP (odhad realizace včetně zpracování dokumentace pro provádění stavby – 8 měsíců).

Výše plánované investiční záměry pro objekt Pod Žvahovem 463 jsou z hlediska jejich realizace v současné době limitovány projednávanou žalobou TCP na neplatnost výpovědi. Momentálně jsme v očekávání nařízení soudního jednání u odvolacího soudu, a to v návaznosti na podané odvolání protistranou. Je však nutno brát v úvahu také to, že jakmile bude pravomocně rozhodnuto ve věci žaloby na neplatnost výpovědi z nájmu, rozběhne se aktuálně přerušené soudní řízení ve věci vyklizení TCP z objektu Pod Žvahovem s tím, že je nutno očekávat plné využití opravných prostředků ze strany TCP, což může dle vyjádření nás zastupujících právníků celý soudní proces natáhnout až o 1 rok.

S ohledem na vzniklé a výše popsané komplikace a naléhavost hledání kapacitního řešení pro nově vznikající subjekt ZŠ Pod Žvahovem je na základě požadavku Odboru školství zařazen mezi plánované investice i investiční záměr na vybudování samostatného modulového pavilonu. Nejdříve je však nezbytné zpracovat projektovou studii, která by definovala přesné umístění, účel a kapacity v rámci školního areálu. Zadání ke zpracování této studie se ujal Odbor školství, studii zpracovává AND architektonický ateliér a měla by být ve velmi krátké době dokončena a předána.

S pozdravem

Ing. Štěpán Rattay

Radní pro oblast investic, správy majetku a pozemků,
obchodních aktivit a zahraničních vztahů

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě